අඞ්ගුත්තරනිකායො

පඤ්චක නිපාතය

5. පඤ්චම පණ්ණාසකය

(21) 1. කිම්බිල වර්‍ගය

1. කිම්බිල සූත්‍රය

එක් කලෙක්හි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කිම්බිලා නම් නුවර මිදෙල්ල වනයෙහි වාසය කරණ සේක. එකල්හි වනාහි ආයුෂ්මත් කිම්බිල ස්ථවිර තෙම, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ යම් තැනෙක්හිද. එතැනට පැමිණියේය. පැමිණ, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වැඳ. එකත්පස්ව හුන්නේය. එකත්පස්ව හුන්නාවූම ආයුෂ්මත් කිම්බිල ස්ථවිර තෙම භාග්‍යවතුන් වහන්සේට මෙය සැළ කෙළේය.

’’ස්වාමීනි, යමකින් තථාගතයන් පිරිනිවි කල්හි සද්‍ධර්‍මය තෙම බොහෝකල් පැවැත්ම ඇත්තක් නොවේද? ඊට හේතු කවරේද? ප්‍රත්‍ය කවරේද?’’

’’කිම්බිලය, මේ ශාසනයෙහි තථාගතයන් පිරිනිවි කල්හි භික්‍ෂූහුද, භික්‍ෂුණීහුද, උපාසකයෝද, උපාසිකාවෝද ශාස්තෲන් කෙරෙහි ගෞරව නැත්තාහු, ආදර නැත්තාහු වාසය කෙරෙද්ද, ධර්‍මය කෙරෙහි ගෞරව නැත්තාහු, ආදර නැත්තාහු වාසය කෙරෙද්ද, සංඝයා කෙරෙහි ගෞරව නැත්තාහු, ආදර නැත්තාහු වාසය කෙරෙද්ද, ශික්‍ෂාව කෙරෙහි ගෞරව නැත්තාහු, ආදර නැත්තාහු වාසය කෙරෙද්ද, ඔවුනොවුන්ට ගෞරව නැත්තාහු, ආදර නැත්තාහු වාසය කෙරෙද්ද, කිම්බිලය, යමකින් තථාගතයන් පිරිනිවි කල්හි සද්‍ධර්‍මය තෙම බොහෝකල් පැවැත්ම ඇත්තේ නොවේද, මේ ඊට හේතුව වේ. මේ ඊට ප්‍රත්‍යය වේයයි වදාළ සේක.

’’ස්වාමීනි, යමකින් තථාගතයන් පිරිනිවි කල්හි සද්‍ධර්‍මය තෙම බොහෝකල් පැවැත්ම ඇත්තේ වේද? ඊට හේතු කවරේද? ප්‍රත්‍ය කවරේද?’’

’’කිම්බිලය, මේ ශාසනයෙහි තථාගතයන් පිරිනිවි කල්හි භික්‍ෂූහුද, භික්‍ෂුණීහුද, උපාසකයෝද, උපාසිකාවෝද ශාස්තෲන් කෙරෙහි ගෞරව සහිත වූවාහු, ආදර සහිත වූවාහු වාසය කෙරෙද්ද, ධර්‍මය කෙරෙහි ගෞරව සහිතව, ආදර සහිතව, වාසය කෙරෙද්ද, සංඝයා කෙරෙහි ගෞරව සහිතව, ආදර සහිතව වාසය කෙරෙද්ද, ශික්‍ෂාව කෙරෙහි ගෞරව සහිතව, ආදර සහිතව, වාසය කෙරෙද්ද, ඔවුනොවුන්ට ගෞරව සහිතව, ආදර සහිතව, වාසය කෙරෙද්ද, කිම්බිලය, යමකින් තථාගතයන් පිරිනිවි කල්හි සද්‍ධර්‍මය තෙම බොහෝකල් පැවතුම් ඇත්තේ වේද, එයට මෙය වනාහි හේතුව වේ. මෙය ප්‍රත්‍යය වේය’’ යි වදාළ සේක.