අඞ්ගුත්තරනිකායො

පඤ්චක නිපාතය

5. පඤ්චම පණ්ණාසකය

(23) 3. දීඝ චාරිකා වර්‍ගය

5. පඨම කුලුපගාදීනව සූත්‍රය

’’මහණෙනි, කුලයට එළඹෙන්නහු කෙරෙහි මේ දෝෂ පසක් වෙත්.

’’කවර පසක්ද යත්? අනාමන්තවාර (වැඩිහිටියන් නොවිචාරා යෑමේ) ශික්‍ෂා පදයෙහි ඇවතට පැමිණේ. රහසිගතව හිඳීමෙන් වන ඇවතට පැමිණේ. වැසුනාවූ ආසනයෙහි හිඳීමෙන් වන ඇවතට පැමිණේ. ස්ත්‍රියකට වචන පහකින් හයකින් වැඩි ධර්‍මයක් දේශනා කරන්නේ ඇවතට පැමිණේ. කාම සංකල්පනා බහුලකොට ඇත්තේ වාසය කරයි යන පසයි.’’

’’මහණෙනි, කුලයට එළඹෙන්නහු කෙරෙහි මේ දෝෂ පසක් වෙත්.