අඞ්ගුත්තරනිකායො

පඤ්චක නිපාතය

5. පඤ්චම පණ්ණාසකය

(24) 4. ආවාසික වර්‍ගය

9. සද්‍ධාදෙය්‍ය විනිපාතක සූත්‍රය

’’මහණෙනි, කරුණු පසකින් යුක්තවූ ආවාසික භික්‍ෂු තෙම ගෙනන ලද බරක් බහා තබන ලද්දේ යම්සේද, එමෙන් නරකයෙහි උපදියි.

’’කවර පසකින්ද යත්? ආවාසයන්හි මසුරුකම ඇත්තේ වේද, කුලයන්හි මසුරුකම ඇත්තේ වේද, ලාභයන්හි මසුරුකම ඇත්තේ වේද, ගුණවර්‍ණනායෙහි මසුරුකම ඇත්තේ වේද, ශ්‍රද්‍ධාවෙන් දුන් දෙය විනාශ කෙර්ද යන පසිනි.

’’මහණෙනි, කරුණු පසකින් යුක්තවූ ආවාසික භික්‍ෂු තෙම ගෙනන ලද බරක් බහා තබන ලද්දේ යම්සේද, එමෙන් නරකයෙහි උපදී.

’’මහණෙනි, කරුණු පසකින් යුක්තවූ ආවාසික භික්‍ෂු තෙම ගෙනන ලද බරක් බහා තබන ලද්දේ යම්සේද, එමෙන් ස්වර්‍ගයෙහි උපදී.

’’කවර පසකින්ද යත්? ආවාසයන්හි මසුරුකම් ඇත්තේ නොවේද, කුලයන්හි මසුරුකම් ඇත්තේ නොවේද, ලාභයන්හි මසුරුකම් ඇත්තේ නොවේද, ගුණවර්‍ණනායෙහි මසුරුකම් ඇත්තේ නොවේද, ශ්‍රද්‍ධාවෙන් දුන් දෙය විනාශ නොකෙර්ද යන පසිනි.

’’මහණෙනි, කරුණු පසකින් යුක්තවූ ආවාසික භික්‍ෂු තෙම ගෙනන ලද බරක් බහා තබන ලද්දේ යම්සේද, එමෙන් ස්වර්‍ගයෙහි උපදී.