අඞ්ගුත්තරනිකායො

පඤ්චක නිපාතය

1. පඨම පණ්ණාසකය

3. පඤ්චංගික වර්‍ගය

5. අනුග්ගහ දිට්ඨි සූත්‍රය

’’මහණෙනි, කරුණු පසකින් අනුග්‍රහ කරණ ලද විදර්‍ශනා සම්‍යක් දෘෂ්ටි තොමෝ මාර්‍ග ඵල සමාධිය ඵලය කොට ඇත්තීද, මාර්ග ඵල සමාධිය අනුසස්කොට ඇත්තීද, මාර්ග ඵල ඥානය ඵලකොට ඇත්තිද, මාර්ග ඵල ඥානය අනුසස්කොට ඇත්තීද වේ.

’’කවර කරුණු පසකින්ද යත්? මහණෙනි, මේ ශාසනයෙහි සම්‍යක් දෘෂ්ටි තොමෝ සීලයෙන් අනුග්‍රහ කරණ ලද්දී වේද, බහුශ්‍රුත භාවයෙන් අනුග්‍රහ කරණ ලද්දී වේද, ධර්‍ම සාකච්ඡාවෙන් අනුග්‍රහ කරණ ලද්දී වේද, චිත්තෙකග්‍රතාවෙන් අනුග්‍රහ කරණ ලද්දී වේද, විදර්‍ශනා භාවනාවෙන් අනුග්‍රහ කරණ ලද්දී වේද,

’’මහණෙනි, කරුණු පසකින් අනුග්‍රහ කරණ ලද විදර්‍ශනා සම්‍යක් දෘෂ්ටි තොමෝ මාර්‍ග ඵල සමාධිය ඵලය කොට ඇත්තීද, මාර්ග ඵල සමාධිය අනුසස්කොට ඇත්තීද, මාර්ග ඵල ඥානය ඵලකොට ඇත්තිද, මාර්ග ඵල ඥානය අනුසස්කොට ඇත්තීද වේ.