අඞ්ගුත්තරනිකායො

පඤ්චක නිපාතය

5. පඤ්චම පණ්ණාසකය

(26) 6. උපසම්පදා වර්‍ගය

1. උපසම්පාදෙතබ්බ සූත්‍රය

’’මහණෙනි, කරුණු පසකින් යුක්තවූ භික්‍ෂුව විසින් උපසම්පදා කටයුතුයි.

’’කවර පසකින්ද යත්? මහණෙනි, මේ ශාසනයෙහි භික්‍ෂු තෙම අශෛක්‍ෂවූ ශීලස්කන්‍ධයෙන් යුක්තවේද, අශෛක්‍ෂවූ සමාධිස්කන්‍ධයෙන් යුක්තවේද, අශෛක්‍ෂවූ ප්‍රඥාස්කන්‍ධයෙන් යුක්තවේද, අශෛක්‍ෂවූ විමුක්තිස්කන්‍ධයෙන් යුක්තවේද, අශෛක්‍ෂවූ විමුක්ති ඥාන දර්‍ශන ස්කන්‍ධයෙන් යුක්තවේද, යන පසිනි.’’

’’මහණෙනි, කරුණු පසකින් යුක්තවූ භික්‍ෂුව විසින් උපසම්පදා කටයුතුයි.