අඞ්ගුත්තරනිකායො

පඤ්චක නිපාතය

5. පඤ්චම පණ්ණාසකය

(26) 6. උපසම්පදා වර්‍ගය

4. පතිකිඨමච්ඡරිය සූත්‍රය

’’මහණෙනි, මේ මසුරුකම් පසක් වෙත්.

’’කවර පසක්ද යත්? ආවාසයන්හි මසුරුකමය. කුලයන්හි මසුරුකමය. ලාභයන්හි මසුරුකමය. ගුණවර්‍ණනායෙහි මසුරුකමය. ධර්මයෙහි මසුරුකමය. යන පසයි.

’’මහණෙනි, මේ මසුරුකම් පසක් වෙත්.

’’මහණෙනි, මේ මසුරුකම් පස අතුරෙන් මේ ධර්මයෙහි මසුරුකමක් වේද, මෙය පිළිකුල් වේය’’ යි වදාළ සේක.