අඞ්ගුත්තරනිකායො

පඤ්චක නිපාතය

1. පඨම පණ්ණාසකය

4. සුමනා වර්‍ගය

9. පඤ්චඨාන දස්සන සූත්‍රය

’’මහණෙනි, මේ කරුණු පසක් දක්නාවූ මව් පියෝ කුලයෙහි උපදින්නාවූ පුත්ර්‍‍රයා කැමති වෙත්. කවර පසක්ද? පොෂණය කරණ ලද්දේ හෝ අප පොෂණය කරන්නේය. අපගේ කටයුත්ත හෝ කරන්නේය. කුලවංශය බොහෝ කල් පවත්නේය. දායාදය පිළිපදනේය. තවද, කළුරිය කළාවූ පරලොව ගියවුන්ට දානය දෙන්නේය යන පසයි. මහණෙනි, මේ කරුණු පස වනාහි දක්නාවූ මවු පියෝ කුලයෙහි උපදින්නාවූ පුත්‍රයා කැමති වෙත්ය’’ යි වදාළ සේක.

’’නුවණැත්තෝ කරුණු පසක් දකිමින් පුතෙකු කැමති වෙත්. පොෂණය කරණ ලද්දේ හෝ අප පෝෂණය කරන්නේය. අපගේ කටයුත්ත හෝ කරන්නේය.

’’කුල වංශය බොහෝ කල් පවත්නේය. දායාදය පිළිපදනේය. තවද, පරලොව ගියවුන්ට දක්‍ෂිණාව දෙන්නේය.

’’නුවණැත්තෝ මේ කරුණු පස දකිමින් පුත්‍රයෙකු කැමති වෙත්. එහෙයින් කෘතඥවූ, කළ උපකාර දන්නාවූ, ශාන්තවූ සත්පුරුෂයෝ

’’පෙර කළ උපකාර සිහි කරමින් මව්පියන් පෝෂණය කරත්. පූර්‍ව උපකාර ඇත්තාවූ ඔවුන්ගේ කටයුතු ඒ වූ පරිද්දෙන් කරත්.

’’මවුපියන්ගේ අවවාදය කරන්නාවූ, තමන් පෝෂණය කළ මව්පියන් පොෂණය කරන්නාවූ, කුළ වංශය නොපිරිහෙලන්නාවූ, ශ්‍රද්‍ධා ඇත්තාවූ, ශීලයෙන් යුක්තවූ පුත්‍ර තෙම පැසසිය යුතුවේය’’ යි වදාළ සේක.