අඞ්ගුත්තරනිකායො

පඤ්චක නිපාතය

1. පඨම පණ්ණාසකය

4. සුමනා වර්‍ගය

10. පඤ්චවඩ්ඨි සූත්‍රය

’’මහණෙනි, හිමවත් පර්‍වත රාජයා ඇසුරුකොට මහත්වූ වෘක්‍ෂයෝ වැඩීම් පසකින් වැඩෙත්. කවර පසකින්ද යත්? අතු හා කොළ දළු වලින් වැඩෙත්. සිවියෙන් වැඩෙත්. පතුරෙන් වැඩෙත්. ඵලයෙන් වැඩෙත්. හරයෙන් වැඩෙත්. මහණෙනි, හිමවත් පර්‍වත රාජයා ඇසුරුකොට මහා වෘක්‍ෂයෝ මේ වැඩීම් පසෙන් වැඩෙත්.

’’මහණෙනි, මෙපරිද්දෙන්ම ශ්‍රද්‍ධාව ඇති කුල පුත්‍රයා ඇසුරුකොට ඇතුළත් ජන තෙම වැඩීම් පසකින් වැඩෙයි.

’’කවර පසකින්ද යත්? ශ්‍රද්‍ධාවෙන් වැඩෙයි. ශීලයෙන් වැඩෙයි. ශ්‍රුතයෙන් වැඩෙයි. ත්‍යාගයෙන් වැඩෙයි. ප්‍රඥාවෙන් වැඩෙයි.

’’මහණෙනි, මෙපරිද්දෙන්ම ශ්‍රද්‍ධාව ඇති කුල පුත්‍රයා ඇසුරුකොට ඇතුළත් ජන තෙම වැඩීම් පසකින් වැඩෙයි.

’’ගම් නැති පෙදෙසෙහිවූ මහත්වූ වනයෙහි ශෛල පර්‍වතයක් යම් සේ වෙද්ද, එය ඇසුරුකොට ඒ වනදෙටු වෘක්‍ෂයෝ යම් සේ වැඩෙද්ද,

’’එසේම, මේ ලෝකයෙහි ශීලයෙන් යුක්තවූ, ශ්‍රද්‍ධාව ඇති කුලපතියා ඇසුරුකොට අඹුදරුවෝද, නෑයෝද වැඩෙත්.

’’ඇමතියෝද, ඤාති සමූහයාද යන මොහුට අනුව ජීවත් වන්නාවූ යම් කෙනෙක් වෙද්ද, ඔවුහු සිල්වත්වූ මොහුගේ සීලයද, ත්‍යාගයද, සුචරිතයන්ද දකිමින් ඒ අනුව කටයුතු කෙරෙත්. නුවණැත්තාවූ යම් කෙනෙක් වෙද්ද, ඔවුහු,

’’මෙලොව සුගතියට යන මාර්‍ගයවූ කුශල ධර්මයෙහි හැසිර, දෙව් ලොව කම් සැපයෙන් කැමති වන්නාහු. ප්‍රීතිවන්නාහු, සතුටුවෙත්ය’’ යි වදාළ සේක.

සතරවන සුමනා වර්‍ගය නිමි.