අඞ්ගුත්තරනිකායො

පඤ්චක නිපාතය

1. පඨම පණ්ණාසකය

5. මුණ්ඩරාජ වර්‍ගය

2. සප්පුරිස සූත්‍රය

’’මහණෙනි, කුලයෙහි උපදිනු ලබන්නාවූ සත්පුරුෂ තෙම බොහෝ දෙනාට වැඩ පිණිස, හිත පිණිස, සැප පිණිස වේ. මව්පියන්ට වැඩ පිණිස, හිත පිණිස, සැප පිණිස වේ. අඹුදරුවන්ට වැඩ පිණිස, හිත පිණිස, සැප පිණිස වේ. දැසිදස් කම්කරු පුරුෂයන්ට වැඩ පිණිස, හිත පිණිස, සැප පිණිස වේ. මිත්‍රාමාත්‍යයන්ට වැඩ පිණිස, හිත පිණිස, සැප පිණිස වේ. ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයන්ට වැඩ පිණිස, හිත පිණිස, සැප පිණිස වේ.

’’මහණෙනි, යම්සේ මහත්වූ වර්‍ෂාව සියලු සත්ත්‍වයන් සම්පාදනය කරමින් බොහෝ දෙනාට වැඩ පිණිස, හිත පිණිස, සැප පිණිස වේද. මහණෙනි, එපරිද්දෙන්ම මහණෙනි, කුලයෙහි උපදිනු ලබන්නාවූ සත්පුරුෂ තෙම බොහෝ දෙනාට වැඩ පිණිස, හිත පිණිස, සැප පිණිස වේ. මව්පියන්ට වැඩ පිණිස, හිත පිණිස, සැප පිණිස වේ. අඹුදරුවන්ට වැඩ පිණිස, හිත පිණිස, සැප පිණිස වේ. දැසිදස් කම්කරු පුරුෂයන්ට වැඩ පිණිස, හිත පිණිස, සැප පිණිස වේ. මිත්‍රාමාත්‍යයන්ට වැඩ පිණිස, හිත පිණිස, සැප පිණිස වේ. ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයන්ට වැඩ පිණිස, හිත පිණිස, සැප පිණිස වේ.

(1) ’’බොහෝ දෙනාට හිතවූයේ, සම්පත් ලැබ සිටි ධර්‍මයෙන් රක්නා ලද ඔහු දේවතා තොමෝ රකියි. බහුශ්‍රුතවූ, ශීලයෙන් හා ව්‍රතයෙන් යුක්තවූ, ධර්‍මයෙහි පිහිටියහු කීර්ති තොමෝ නොහරියි.

(2) ’’ධර්‍මයෙහි පිහිටියාවූ, ශීලයෙන් යුක්තවූ, සත්‍ය වචන කියන්නාවූ, ලජ්ජා ඇති, ජම්බු නදියෙන් හටගත් රනින් කළ කාසියක් වැනිවූ ඔහුට කවරෙක් නින්‍දා කරන්ට සුදුසු වේද, දෙවියෝද ඔහුට ප්‍රශංසා කරත්. බ්‍රහ්මයා විසින්ද හෙතෙම ප්‍රශංසා කරණ ලද්දේය’’ යි වදාළ සේක.