අඞ්ගුත්තරනිකායො

ඡක්ක නිපාතය

2. දුතිය පණ්ණාසකය

13. රාගපෙය්‍යාලං

140–649.

රාගාභිඤ්ඤානුත්තරිය සූත්‍රය

’’මහණෙනි, රාගය විශිෂ්ටඥානයෙන් අවබෝධකිරීම පිණිස ධර්‍ම සයක් වැඩිය යුතුය.

’’කිනම් සයක්ද යත්? ශ්‍රෙෂ්ඨ දැකීම, ශ්‍රෙෂ්ඨ ඇසීම, ශ්‍රෙෂ්ඨ ලාභය, ශ්‍රෙෂ්ඨ හික්මීම, ශ්‍රෙෂ්ඨ උපස්ථානය, ශ්‍රෙෂ්ඨ සිහිකිරීම යන සයයි. මහණෙනි, රාගය විශිෂ්ටඥානයෙන් අවබෝධකිරීම පිණිස ධර්‍ම සයක් වැඩිය යුතුය.

රාගාභිඤ්ඤානුස්සති සූත්‍රය

’’මහණෙනි, රාගය විශිෂ්ටඥානයෙන් අවබෝධකිරීම පිණිස ධර්‍ම සයක් වැඩිය යුත්තාහ..

’’කිනම් සයක්ද යත්? බුදුන් අරමුණු කොට ඇති සිහිය, ධමීය අරමුණු කොට ඇති සිහිය, සංඝයා අරමුණු කොට ඇති සිහිය, ශීලය අරමුණු කොට ඇති සිහිය, ත්‍යාගය අරමුණු කොට ඇති සිහිය, බුදුන් අරමුණු කොට ඇති සිහිය, යන සයයි මහණෙනි, රාගය විශිෂ්ටඥානයෙන් අවබෝධකිරීම පිණිස ධර්‍ම සයක් වැඩිය යුතුය.

රාගාපරිඤ්ඤනුත්තරිය සූත්‍රය

’’මහණෙනි, රාගය විශිෂ්ටඥානයෙන් අවබෝධකිරීම පිණිස ධර්‍ම සයක් වැඩිය යුත්තාහ..

’’කිනම් සයක්ද යත්? අනිත්‍යය යන හැඟීම, අනිත්‍යයෙහි දුක්ය යන හැඟීම, දුකෙහි අනාත්මය යන හැඟීම, දුරුකරණ හැඟීම, නොඇලෙන හැඟීම, නිවණ යන හැඟීම, යන සයයි. මහණෙනි, රාගය විශිෂ්ටඥානයෙන් අවබෝධකිරීම පිණිස ධර්‍ම සයක් වැඩිය යුතුය.

(මේ වර්‍ගයේ 9 වෙනි සූයේ විශිෂ්ට ඥානයෙන් අවබෝධ කිරිම පිණිස යන්නට, විශෙෂයෙන් දැනගැනීම, ක්‍ෂය කිරීම, ප්‍රහීන කිරීම, ක්‍ෂයවීම, විනාශවීම, නොඇලීම, නිරුද්‍ධිය, අත්හැරීම, දුරුකිරීම, යන පද යොදා සූත්‍ර 9 ක් සාදාගත යුතුයි.)

(මේ වර්‍ගයේ 9 වෙනි සූත්‍රයේ රාගය වෙනුවට දෝෂ, මොහ, ක්‍රොධ, උපනාහ (බද්‍ධවෛර), ගුණමකු ගතිය, යුගග්‍රාහය (තරඟකිරීම), ඊර්‍ෂ්‍යාව, මසුරුකම, මායාව, කෛරාටිකකම, තදගතිය, එකට එක කිරීම, මාන්නය, අතිමාන්නය, මත්වීම, ප්‍රමාදය, කියා වෙනස්කර 10 වෙනි ඡේදයේ පදයක් පාසා යොදා සූත්‍ර 144 ක් සාදාගත යුතුයි.) භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙය වදාළසේක. පැහැදුනු සිතැති ඒ භික්‍ෂූහු භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ දේශනාවට සතුටුවූහ.

රාගපෙය්‍යාලං නිට්ඨිතං.

සයවන නිපාතය නිමි.