අඞ්ගුත්තරනිකායො

ඡක්ක නිපාතය

1. පළමුවෙනි පණ්ණාසකය

4. දේවතා වර්‍ගය

5. විජ්ජාභාගිය ධම්ම සූත්‍රය

’’මහණෙනි, විද්‍යාව භජනය කරණ මේ කරුණු සයකි.

’’කිනම් සයක්ද යත් ? අනිත්‍ය හැඟීමය, අනිත්‍යයෙහි දුකය යන හැඟීමය. දුකෙහි අනාත්මය යන හැඟීමය. දුරු කරණ හැඟීමය. නොඇලෙන හැඟීමය. නිවණ යන හැඟීමය. මහණෙනි, විද්‍යාව භජනය කරණ මේ කරුණු සයකි.