අඞ්ගුත්තරනිකායො

ඡක්ක නිපාතය

2. දුතිය පණ්ණාසකය

6. මහා වර්‍ගය

8. දණ්ඩකප්ප සූත්‍රය

මා විසින් මෙසේ අසන ලදී. එක් කලෙක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මහත් භික්‍ෂු සමූහයා හා කොසල දනව්වෙහි සැරිසරණ සේක් කොසල වැස්සන්ගේ දණ්ඩකප්ප නම් නියම්ගමෙහි විසූහ. ඉක්බිත්තෙන් වනාහි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මගින් පහව එක්තරා ගසක් මුල පැනවූ අස්නෙහි වැඩ හුන්හ. ඒ භික්‍ෂූහුද සෙනසුන් සෙවීමට දණ්ඩකප්පයට ඇතුළුවූහ.

’’ඉක්බිති වනාහි ආයුෂ්මත් ආනන්‍ද තෙමේ බොහෝ භික්‍ෂූන් සමග ඇඟ සේදීමට අචිරවතී නදියට පැමිණියේය. අචිරවතියෙහි ඇඟ සෝදා ගොඩවී ඇඟ වියළන්නේ, එක සිවුරින් සිටියේය.

,ඇවැත් ආනන්‍දය, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ’දෙවදත්ත අපායගතය. කල්පයක් පැසෙයි. පිළියම් නොකළ හැක්කේය’ යි සියල්ල සිතින් තීරණයකොට ප්‍රකාශ කෙළේද? නැතහොත් කිසියම් ප්‍රකාරයෙකින්ද?’ ,ඇවැත්නි, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් මෙසේ වනාහි මේ කාරණය ප්‍රකාශ කරන ලද්දේය.’’

ඉක්බිති ආයුෂ්මත් ආනන්‍ද තෙම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කරා පැමිණ, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වැඳ එකත්පසෙක හුන්නේය. එකත්පසෙක හුන් ආයුෂ්මත් ආනන්‍ද තෙමේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේට මේ කාරණය සැළ කෙළේය.

’’ස්වාමීනි, මම මෙහි අචිරවතී නදියට බොහෝ භික්‍ෂූන් සමග ඇඟ සේදීමට ගියෙමි. අචිරවතී නදියෙහි ඇඟ සෝදා, ගොඩනැගී, ඇඟ වේළමින් එක සිවුරින් සිටියෙමි. ඉක්බිති වනාහි එක්තරා භික්‍ෂුවක් මා කරා අවුත් මට මෙය කීය. ,ඇවැත් ආනන්‍දය, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ’දෙවදත්ත අපායගතය. කල්පයක් පැසෙයි. පිළියම් නොකළ හැක්කේය’ යි සියල්ල සිතින් තීරණයකොට ප්‍රකාශ කෙළේද? නැතහොත් කිසියම් ප්‍රකාරයෙකින්ද?’ මෙසේ කී කල්හි, ස්වාමීනි මම ඒ භික්‍ෂුහට මෙය කීමි. ,ඇවැත්නි, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් මෙසේ වනාහි මේ කාරණය ප්‍රකාශ කරන ලද්දේය.’’

’’ආනන්‍දය, ඒ භික්‍ෂුතෙම අලුත පැවිදිවූ නවකයෙක් හෝ වේ. ස්ථවිරවූවෙක් නම් බාලවූ අදක්‍ෂයෙකි. මා ඒකාන්තයෙන් යමක් ප්‍රකාශ කරන ලද්දේද, කෙසේ නම් එහි දෙආකාරයකට පැමිණෙන්නේද, ආනන්‍දය, යමෙක් මා විසින් සියල්ල සිතින්ම තීරණයකොට ප්‍රකාශ කෙළේද, එබඳු අන් එකම පුද්ගලයෙකු හෝ මම නොදනිමි. ඒ නම් මේ දේවදත්තයි.

’’ආනන්‍දය, මම යම්තාක් දෙවදත්තගේ ලෝම තුඩක් පමණවූ හෝ කුශල ධර්මයක් දුටුයෙම්ද, ඒ තාක් මම දෙවදත්ත තෙමේ අපායගතය. කල්පයක් පැසෙන්නේය. පිළියම් නොකළ හැක්කේයයි දෙවදත්ත ගැන ප්‍රකාශයක් නොකළෙමි. ආනන්‍දය, යම් තැනකින් මම දෙවදත්තගේ ලෝම තුඩක් පමණවූ හෝ කුශල ධර්මයක් නොදුටුයෙම්ද, ඉක්බිති මම දෙවදත්ත තෙමේ අපායගතය. කල්පයක් පැසෙන්නේය. පිළියම් නොකළ හැක්කේයයි දෙවදත්ත ගැන ප්‍රකාශ කළෙමි.

’’ආනන්‍දය, යම්සේ පුරුෂ ප්‍රමාණයට වැඩි ගැට්ට තෙක්වූ, අශූචියෙන් පිරුණු, අශූචි වළක් වේද, එහි පුරුෂයෙක් තෙම හිස සහිතවම කිඳුනේ වේද, කිසියම් පුරුෂයෙක් තෙම ඔහුට වැඩ කැමැත්තේ, හිත කැමැත්තේ, බැඳුම්වලින් නිදහස්වීම කැමැත්තේ, ඒ අශූචි වළෙන් උඩ නගනු කැමැත්තේ, හෙතෙම ඒ ගූථ කූපය වටා කැරකෙන්නේ, ඒ පුරුෂයාගේ ලොම් අගක් පමණකුදු අශූචි නොගෑවණු තැනක් නොදකින්නේ නම්, කොතැනින් අල්ලාගෙන උඩ නගන්නේද?

’’ආනන්‍දය, එසේම මම වනාහි යම් තැනෙක පටන් දෙව්දත්හුගේ ලොම් අගක් පමණ හෝ කුශල ධර්මයක් නොදුටුයෙම්ද, එතැන් පටන් මම දේවදත්ත තෙමේ අපායගතය. කල්පයක් පැසෙන්නේය. පිළියම් නොකට හැක්කේයයි දෙවදත්ත ගැන ප්‍රකාශ කෙළෙමි.

’’ආනන්‍දය, ඉදින් තෙපි පුරුෂෙන්‍ද්‍රිය ඥානයන් බෙදා දක්වන්නාවූ තථාගතයන්ට ඇහුම්කන් දෙව්ද,

’’භාග්‍යවතුන් වහන්සේ යම් හෙයකින් පුරුෂෙන්‍ද්‍රිය ඥානයන් බෙදා දක්වන්නේනම් භික්‍ෂූහු යමක් අසා දරත්ද, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඊට මේ කාලයයි. සුගතයන් වහන්ස, ඊට මේ කාලයයි.’’

’’ආනන්‍දය, එසේ වී නම් අසව. මනාව මෙනෙහි කරව. කියන්නෙමි’’ -- ’’එසේය, ස්වාමීනි.’’ යි ආනන්‍ද තෙමේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේට උත්තර දුන්නේය.

’’භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙය වදාළ සේක. ’ආනන්‍දය, මේ පුද්ගලයාට කුශල ධර්මයෝද අකුශල ධර්මයෝද පවතිත්යයි මෙසේ මම ඇතැම් පුද්ගලයෙකු සිතින් සිත පතුරුවා දනිමි. අනෙක් විටෙක මේ පුද්ගලයාට කුශල ධර්ම අතුරුදහන් විය. අකුශල ධර්ම සම්මුඛ වීයයිද ඔහුට කුසල් මුල් නොසිඳුණු ඇසක් ඇත. එබැවින් ඔහුට පින් පව් පහළවන්නේය. මෙසේ මේ පුද්ගලතෙමේ මත්තෙහි නොපිරිහෙන ධර්ම ඇත්තෙක් වන්නේයයි මෙසේ මම ඒ මේ තැනැත්තා සිතින් සිත පතුරුවා මනාව දනිමි.

’’ආනන්‍දය, යම් සේ නොකැඩුණු, කුණුනොවූ, අව් සුළං නොවැදුණු, හර ගෙන දෙන. හොඳ කුඹුරක. හොඳට වැටුණු, හොඳට පිළියෙළවුණු, බිම බහන ලද බීජයෝ වෙත්ද. මේ බීජයෝ වැඩීමට, පැළවීමට, විශාල බවට පැමිණෙත්යයි දන්නෙහිය’’ -- ’’ස්වාමීනි, එසේය.’’,

’’ආනන්‍දය, එසේම වනාහි මෙහි මේ පුද්ගලයාට කුශල ධර්මයෝද, අකුශල ධර්මයෝද පවතිත්යයි මෙසේ මම ඇතැම් පුද්ගලයකු සිතින් සිත පතුරුවා දනිම්ද, අනෙක් විටෙක මේ පුද්ගලයාට කුශල ධර්ම අතුරුදහන්විය. අකුශල ධර්ම සම්මුඛවීයයිද, ඔහුට කුසල් මුල් නොසිඳුණු ඇසක් ඇත. එබැවින් ඔහුට පින් පව් පහළ වන්නේය. මෙසේ මේ පුද්ගලතෙම මත්තෙහි නොපිරිහෙන ධර්ම ඇත්තේ වන්නේ යයි මෙසේ මම ඒ මේ තැනැත්තා සිතින් සිත වෙන්කොට දැන මනාව දත්තේ වෙමි.

ආනන්‍දය, මෙහි මේ පුද්ගලයාට කුශල ධර්මයෝද, අකුශල ධර්මයෝද පවතිත්යයි සිතින් සිත වෙන් කොට ඇතැම් පුද්ගලයකු මම දැනගනිම්ද, අනික් කලෙක මේ පුද්ගලයාගේ අකුශල ධර්‍මයෝ අතුරුදහන් වූහ. කුශල ධර්‍මයෝ ඉදිරියට පැමිණියහ. ඔහුගේ මුලින් නොසිඳුන අකුශල මූලයෝ ඇත්තාහ. ඔහුට ඒ අකුශල මූලයන්ගෙන් අකුශලය රැස්වන්නේය. මෙසේ මේ පුද්ගලතෙම නැවත පිරිහීම් ධර්‍මයා පැමිණෙන්නේයයි ඔහු සිතින් සිත වෙන්කොට දැනගතිමි

’’ආනන්‍දය, යම්සේ නොකැඩුණු, කුණුනොවූ, අව් සුලංවලින් වෙනසක් නොවූ, හරදෙන, මනාව තබන ලද, බීජයෝ ලොකු ගලක බහාලන ලද්දාහු වෙද්ද, මේ බීජයෝ වැඩීමට, මහත්බවට නොපැමිණෙන්නේයයි ආනන්‍දය, ඔබ දන්නෙහිද?’’ -- ’’එසේය, ස්වාමීනි.’’

,ආනන්‍දය, මෙහි මේ පුද්ගලයාට කුශල ධර්මයෝද, අකුශල ධර්මයෝද පවතිත්යයි සිතින් සිත වෙන් කොට ඇතැම් පුද්ගලයකු මම දැනගනිම්ද, අනික් කලෙක මේ පුද්ගලයාගේ අකුශල ධර්‍මයෝ අතුරුදහන් වූහ. කුශල ධර්‍මයෝ ඉදිරියට පැමිණියහ. ඔහුගේ මුලින් නොසිඳුන අකුශල මූලයෝ ඇත්තාහ. ඔහුට ඒ අකුශල මූලයන්ගෙන් අකුශලය රැස්වන්නේය. මෙසේ මේ පුද්ගලතෙම නැවත පිරිහීම් ධර්‍මයා පැමිණෙන්නේයයි ඔහු සිතින් සිත වෙන්කොට දැනගතිමි. ආනන්‍දය, මෙසේද වනාහි තථාගතයන් වහන්සේ පුරුෂ පුද්ගලයා සිතින් සිත වෙන්කොට දැනගන්නේ වෙයි. ආනන්‍දය, මෙසේ වනාහි තථාගතයන් වහන්සේගේ පුරිෂෙන්‍ද්‍රිය ඥානය සිතින් සිත වෙන්කොට දැනගන්නා ලද්දේ වෙයි. ආනන්‍දය, මෙසේද වනාහි තථාගතයන් වහන්සේ සිතින් සිත පිරිසිඳ නැවත ධර්මයන් ඇතිවීම දන්නා ලද්දේ වෙයි. ආනන්‍දය, මෙහි මේ පුද්ගලයාට කුශල ධර්මයෝද, අකුශල ධර්මයෝද, පවතිත්යයි ඇතැම් පුද්ගලයකු සිතින් සිත වෙන්කොට මම දැන ගතිමි. අනික් කාලයක මේ පුද්ගලයාට අස්ලොම් අගක් එබීමට හැකි තරම්වත් කුශල ධර්මයක් නැත. මේ පුද්ගලයා ඒකාන්තයෙන් කළුවූ, අකුශල ධර්මයන්ගෙන් යුක්තවූවෙක. ශරීරයාගේ බිඳීමෙන් මරණින් මතු සැප නැති, අයහපත් ගති ඇති, නපුරු සේ වැටෙන නරකයෙහි උපදනේය.

’’ආනන්‍දය, යම්සේ කැඩුණු, කුණුවූ, අව් සුලඟින් විනාශවූ, හොඳට සම කරණ ලද, යහපත් කෙත් බිමක බහාලන ලද බීජයෝ වැඩීමට, මහත්බවට නොපැමිණෙන්නේයයි ආනන්‍දය, ඔබ දන්නෙහිද?’’ -- ’’එසේය, ස්වාමීනි.’’

’’එපරිද්දෙන්ම ආනන්‍දය, මෙහි ඇතැම් පුද්ගලයෙකුට කුශල ධර්මයෝද, අකුශල ධර්මයෝද, පවතිත්යයි ඇතැම් පුද්ගලයකු සිතින් සිත වෙන්කොට මම දැනගතිමි. සිතින් සිත වෙන්කොට දැනගන්නා ලද්දේ වෙයි. ආනන්‍දය, මෙසේද වනාහි තථාගතයන් වහන්සේ සිතින් සිත පිරිසිඳ නැවත ධර්මයන් ඇතිවීම දන්නා ලද්දේ වෙයි.

’’ආනන්‍දය, මෙසේද වනාහි තථාගතයන් වහන්සේ පුරුෂ පුද්ගලයා සිතින් සිත වෙන්කොට දැනගන්නේ වෙයි. ආනන්‍දය, මෙසේද වනාහි තථාගතයන් වහන්සේගේ පුරිෂෙන්‍ද්‍රිය ඥානය සිතින් සිත වෙන්කොට දැනගන්නා ලද්දේ වෙයි. ආනන්‍දය, මෙසේද වනාහි තථාගතයන් වහන්සේ සිතින් සිත පිරිසිඳ නැවත ධර්මයන් ඇතිවීම දන්නා ලද්දේ වෙයි.

’’මෙසේ වදාළ කල්හි ආයුෂ්මත් ආනන්‍ද ස්ථවිරයන් වහන්සේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේට මෙය සැලකෙළේය. ස්වාමීනි, මේ පුද්ගලයන් තුන්දෙනාගෙන් අනික් සමානවූ පුද්ගලයන් තුන්දෙනෙක් පණවන්නට හැකිවෙත්ද?’’

’’ආනන්‍දය, හැකිය’’ යි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වදාළ සේක. ,ආනන්‍දය, මෙහි මේ පුද්ගලයාට කුශල ධර්මයෝද, අකුශල ධර්මයෝද පවතිත්යයි සිතින් සිත වෙන් කොට ඇතැම් පුද්ගලයකු මම දැනගනිම්ද, අනික් කලෙක මේ පුද්ගලයාගේ අකුශල ධර්‍මයෝ අතුරුදහන් වූහ. කුශල ධර්‍මයෝ ඉදිරියට පැමිණියහ. ඔහුගේ මුලින් නොසිඳුන අකුශල මූලයෝ ඇත්තාහ. ඔහුට ඒ අකුශල මූලයන්ගෙන් අකුශලය රැස්වන්නේය. මෙසේ මේ පුද්ගලතෙම නැවත පිරිහීම් ධර්‍මයා පැමිණෙන්නේයයි ඔහු සිතින් සිත වෙන්කොට දැනගතිමි

’’ආනන්‍දය, යම්සේ මනාව ගිනිගත් දිලිසෙන ගිනි අඟුරු ලොකු ගලක බහා ලන ලද්දේ වේද, ඒ අඟුරු වැඩිවීමට, මහත් බවට නොපැමිණෙන්නේයයි ඔබ දන්නෙහිද?’’ -- ’’එසේය, ස්වාමීනි.’’

’’ආනන්‍දය, යම්සේ සවස් කාලයෙහි හිරු බසිනවිට ආලෝකය අතුරුදහන් වන්නේය. අන්‍ධකාරය පහළවන්නේයයි ඔබ දන්නෙහිද?’’ -- ’’එසේය, ස්වාමීනි.’’

’’ආනන්‍දය, රාත්‍රිය ලැබූ තැන ආහාර වේලාවෙහි අර්‍ධ රාත්‍රියෙහි ආලෝකය අතුරුදහන් විය. අන්‍ධකාරය පහළවූයේයයි ඔබ දන්නෙහිද? ආනන්‍දය, එමෙන්ම මම මේ පුද්ගලයාට කුශල ධර්මයෝද, අකුශල ධර්මයෝද පවතිත්යයි සිතින් සිත වෙන්කොට දනිම්ද, අනිත් කලෙක මේ පුද්ගලයාගේ කුශල ධර්‍මයෝ අතුරුදහන් වූහ. අකුශල ධර්‍මයෝ ඉදිරියට පැමිණියහ. ඔහුගේ මුලින් නොසිඳුන කුශල මූලයෝ ඇත්තාහ. එයද සියල්ලෙන් සියල්ල විනාශවෙයි. මෙසේ මේ පුද්ගල තෙම පරිහානි ධර්මයට වැටෙන්නේයයි සිතින් සිත වෙන්කොට දැනගතිමි. ආනන්‍දය, මෙසේද තථාගතයන් වහන්සේ පුරිස පුද්ගලයා සිතින් සිත පිරිසිඳ දැනගන්නේ වේ. ආනන්‍දය, මෙසේද තථාගතයන් වහන්සේ පුරුෂෙන්‍ද්‍රිය ඥානය සිතින් සිත වෙන්කොට දැනගන්නේ වෙයි. ආනන්‍දය, මෙසේද තථාගතයන් වහන්සේ නැවත ධර්මයන් ඉපදීම සිතින් සිත වෙන්කොට දැනගන්නා ලද්දේ වෙයි. ආනන්‍දය, මෙහි වනාහි මම මෙහි මේ පුද්ගලයාට කුශල ධර්මයෝද, අකුශල ධර්මයෝද, පවතිත්යයි සිතින් සිත වෙන්කොට දනිම්ද, අනික් කලෙක මේ පුද්ගලයාගේ අකුශල ධර්මයෝ අතුරුදහන්වූහ. කුශල ධර්මයෝ ඉදිරිපත්වූහ. ඔහුගේ මුල් නොසිඳුන අකුශල මූලයෝ ඇත්තාහ. එයද සියල්ලෙන් සියල්ල විනාශ වෙයි. මෙසේ මේ පුද්ගල තෙම නැවත පිරිහීමට නොයන්නේ වෙයි.

’’ආනන්‍දය, යම්සේ ගිනිගත්, මනාව දිලිසෙන, ගිනි අඟුරු වියලුන තණකොළ ගොඩක හෝ, දර ගොඩක හෝ බහාලන ලද්දේ වැඩීමට, මහත් බවට පැමිණෙන්නේයයි ඔබ දන්නෙහිද?’’ -- ’’එසේය, ස්වාමීනි.’’ ’’ආනන්‍දය, යම්සේ රාත්‍රි එළිවෙන යාමයෙහි,හිරු නැගෙන කල්හි අන්‍ධකාරය අතුරුදහන් වන්නේය. ආලෝකය පහළවන්නේයයි ඔබ දන්නෙහිද?’’ -- ’’එසේය, ස්වාමීනි.’’

’’යම් සේ හෝ ආනන්‍දය,රෑවුන තැනම මැද කොටසෙහි ආහාර වේලාවෙහි අන්‍ධකාරය දුරුවිය. ආලෝකය පහළවූයේයයි ඔබ දන්නෙහිද?’’ -- ’’එසේය, ස්වාමීනි.’’ ,ආනන්‍දය, මෙහි මේ පුද්ගලයාට කුශල ධර්මයෝද, අකුශල ධර්මයෝද පවතිත්යයි සිතින් සිත වෙන් කොට ඇතැම් පුද්ගලයකු මම දැනගනිම්ද, අනික් කලෙක මේ පුද්ගලයාගේ අකුශල ධර්‍මයෝ අතුරුදහන් වූහ. කුශල ධර්‍මයෝ ඉදිරියට පැමිණියහ. ඔහුගේ මුලින් නොසිඳුන අකුශල මූලයෝ ඇත්තාහ.

’’ආනන්‍දය, එපරිද්දෙන්ම මම මේ පුද්ගලයාට කුශල ධර්මයෝද, අකුශල ධර්මයෝද ඇත්තාහ. පවතිත්යයි සිතින් සිත වෙන්කොට දැනගනිමි. දනිම්ද? අනික් කලෙක මේ පුද්ගලයාගේ අකුශල ධර්මයෝ අතුරුදහන්වූහ. එයද සියල්ලෙන් සියල්ල විනාශ වෙයි. මෙසේ මේ පුද්ගලතෙම නැවත පිරිහීමට නොයන්නේ වෙයි.

’’ආනන්‍දය, මෙසේද තථාගතයන් වහන්සේ පුරුෂ පුද්ගලයා සිතින් සිත වෙන්කොට දැන ගන්නේ වෙයි. ආනන්‍දය, මෙසේද තථාගතයන් වහන්සේ පුරුෂෙන්‍ද්‍රිය ඥානය සිතින් සිත වෙන්කොට දැනගන්නේ වේ. ආනන්‍දය, මෙසේද තථාගතයන් වහන්සේ නැවත ධර්මයන් ඉපදීම සිතින් සිත වෙන්කොට දැනගන්නා ලද්දේ වෙයි. අනික් කාලයක මේ පුද්ගලයාට අස් ලොම් අගක් එබීමට හැකි තරම්වත් අකුශල ධර්මයක් නැත. මේ පුද්ගලතෙම ඒකාන්තයෙන් පිරිසිදුවූ, වැරදි නැති ධර්මයන්ගෙන් මෙලොවම පිරිනිවෙන්නේයයි මෙසේ සිතින් සිත වෙන්කොට දැනගතිමි. ආනන්‍දය, යම් සේ සිහිල්වූ, නිවුනාවූ අඟුරු වියලි තණකොළ ගොඩක හෝ දර ගොඩක හෝ බහාලන ලද්දේ මේ අඟුරු වැඩීමට, මහත්බවට නොපැමිණෙන්නේයයි ඔබ දන්නෙහිද’’ -- ’’එසේය, ස්වාමීනි.’’

’’ආනන්‍දය, එපරිද්දෙන්ම මෙහි ඇතැම් පුද්ගලයෙකුට කුශල ධර්මයෝද, අකුශල ධර්මයෝද පවතිත්යයි ඇතැම් පුද්ගලයකු සිත්න් සිත වෙන්කොට මම දැනගතිමි. අනික් කාලයක මේ පුද්ගලයාට අස් ලොම් අගක් එබීමට හැකි තරම්වත් අකුශල ධර්මයක් නැත. මේ පුද්ගලතෙම ඒකාන්තයෙන් පිරිසිදුවූ වැරදි නැති ධර්මයන්ගෙන් මෙලොවම පිරිනිවෙන්නේයයි මෙසේ සිතින් සිත වෙන්කොට දැනගතිමි. ආනන්‍දය, මෙසේද තථාගත පුරුෂෙන්‍ද්‍රිය ඥානය සිතින් සිත වෙන්කොට දැනගන්නේ වේ. ආනන්‍දය, මෙසේද තථාගතයන් වහන්සේ නැවත ඉපදීම සිතින් සිත වෙන්කොට දැනගන්නා ලද්දේ වෙයි. ආනන්‍දය, එහි පෙරකී පුද්ගලයෝ තුන් දෙන වෙද්ද, ඒ තුන් පුද්ගලයන්ගෙන් එක් අයෙක් නොපිරිහෙන ධර්ම ඇත්තෙක. එක් අයෙක් පිරිහීම් ධර්ම ඇත්තෙක. එක් පුද්ගලයෙක් නිරය නම්වූ අපායට යන්නෙක.

’’ආනන්‍දය, මෙහි යම් ඒ පසුව කී පුද්ගලයෝ තුන්දෙන වෙද්ද. මේ තුන් පුද්ගලයන්ගෙන් එක් අයෙක් නොපිරිහෙන ධර්ම ඇත්තෙක. එක් අයෙක් පිරිහෙන ධර්ම ඇත්තෙක. එක් අයෙක් පරිනිර්‍වාණ ධර්ම ඇත්තෙකි.’’