අඞ්ගුත්තරනිකායො

ඡක්ක නිපාතය

2. දුතිය පණ්ණාසකය

6. මහා වර්‍ගය

10. ඡතථාගතබල (සීහනාද) සූත්‍රය

’’මහණෙනි, යම් බලයකින් යුක්තවූ තථාගත තෙම උසස් ස්ථානය එසේයයි පිළිගනීද, පිරිසෙහි ශ්‍රෙෂඨ නාදය කෙරේද, බඹසක ප්‍රකාශ කෙරේද, එබඳුවූ තථාගත බලයෝ සයක් වෙති.

’’ඒ සය කවරේද? මහණෙනි, මෙහි තථාගතතෙම හේතුව හේතුව වශයෙන්ද, හේතු නොවන දෙය හේතු නොවන දෙය වශයෙන්ද. තත්වූ පරිදි දනියි. මහණෙනි, යමක් තථාගතතෙම හේතුව හේතුව වශයෙන්ද, හේතු නොවන දෙය හේතු නොවන දෙය වශයෙන්ද. තත්වූ පරිදි දැනගනියි. යම් බලයකට පැමිණ තථාගතතෙම උසස් ස්ථානය එසේයයි පිළිගනීද, පිරිසෙහි ශ්‍රෙෂ්ඨ නාදය කෙරේද, බඹසක ප්‍රකාශ කෙරේද, මහණෙනි, මෙයද තථාගතයන් වහන්සේගේ තථාගත බලයක් වෙයි.

’’මහණෙනි, නැවතද තථාගතතෙම පසුවූ, මත්තෙහිවූ, පවත්නා කාලයෙහිවූ, කර්‍මයන් රැස් කිරීම හේතු වශයෙන්, විපාක වශයෙන් තත්වූ පරිදි දනියි. යම් බලයකට පැමිණ තථාගතතෙම උසස් ස්ථානය එසේයයි පිළිගනීද, පිරිසෙහි ශ්‍රෙෂ්ඨ නාදය කෙරේද, බඹසක ප්‍රකාශ කෙරේද, මහණෙනි, මෙයද තථාගතයන් වහන්සේගේ තථාගත බලයක් වෙයි.

’’මහණෙනි, නැවතද තථාගතතෙම ධ්‍යානය, කෙලෙසුන්ගෙන් සිත මිදීම, සමාපත්ති, යන මොවුන්ගේ කිලුටු බව. පිරිසිදු බව, නැගිටීම, තත්වූ පරිදි දනීද, මහණෙනි, තථාගතතෙම ධ්‍යානය, කෙලෙසුන්ගෙන් සිත මිදීම, සමාපත්ති, යන මොවුන්ගේ යම් ඒ කිලුටු බව. පිරිසිදු බව, නැගිටීම, තත්වූ පරිදි දනීද, යම් බලයකට පැමිණ තථාගතතෙම උසස් ස්ථානය එසේයයි පිළිගනීද, පිරිසෙහි ශ්‍රෙෂ්ඨ නාදය කෙරේද, බඹසක ප්‍රකාශ කෙරේද, මහණෙනි, මෙයද තථාගතයන් වහන්සේගේ තථාගත බලයක් වෙයි.

’’මහණෙනි, නැවතද තථාගතතෙම නොයෙක් ආකාර පෙර භවයන් සිහි කෙරේද, කෙසේද,(මෙහි සංයුත්ත නිකායේ, මහා වර්‍ගයේ, 7 සංයුත්තයේ, 1 සූත්‍රයේ, 10 ඡේදය, ’’ජාති එකක්ද)) යන තැන සිට යෙදිය යුතුයි.)යම් බලයකට පැමිණ තථාගතතෙම උසස් ස්ථානය එසේයයි පිළිගනීද, පිරිසෙහි ශ්‍රෙෂ්ඨ නාදය කෙරේද, බඹසක ප්‍රකාශ කෙරේද, මහණෙනි, මෙයද තථාගතයන් වහන්සේගේ තථාගත බලයක් වෙයි.

’’මහණෙනි, නැවතද තථාගතතෙම මිනිස් බව ඉක්මවූ පරිසිදුවූ දිවැසින් චුතවන්නාවූද. උපදින්නාවූද, හීනවූද, ප්‍රණීතවූද, මනා පැහැ ඇත්තාවූද, දුර්‍වර්‍ණවූද, සැපයට පැමිණියාවූද, දුකට පැමිණියාවූද, සත්ත්‍වයන් දකියි. කර්‍මානුකූලව උපන් සත්ත්‍වයන් දනියි. යම් බලයකට පැමිණ තථාගතතෙම උසස් ස්ථානය එසේයයි පිළිගනීද, පිරිසෙහි ශ්‍රෙෂ්ඨ නාදය කෙරේද, බඹසක ප්‍රකාශ කෙරේද, මහණෙනි, මෙයද තථාගතයන් වහන්සේගේ තථාගත බලයක් වෙයි.

’’මහණෙනි, නැවතද තථාගතතෙම ආශ්‍රවයන්ගේ ක්‍ෂයවීමෙන් ආශ්‍රව රහිතවූ අර්හත් ඵල සමාධියත්. අර්හත් ඵල ප්‍රඥාවත් මේ ආත්මයෙහිම තෙමේ විශිෂ්ඨ ඥානයෙන් ප්‍රත්‍යක්‍ෂකොට එයට පැමිණ වාසය කරයි. මහණෙනි, තථාගතතෙම ආශ්‍රවයන්ගේ ක්‍ෂයවීමෙන් ආශ්‍රව රහිතවූ අර්හත් ඵල සමාධියත්. අර්හත් ඵල ප්‍රඥාවත් මේ ආත්මයෙහිම තෙමේ විහිෂ්ට ඥානයෙන් ප්‍රත්‍යක්‍ෂකොට එයට පැමිණ වාසය කෙරේද. යම් බලයකට පැමිණ තථාගතතෙම උසස් ස්ථානය එසේයයි පිළිගනීද, පිරිසෙහි ශ්‍රෙෂ්ඨ නාදය කෙරේද, බඹසක ප්‍රකාශ කෙරේද, මහණෙනි, මෙයද තථාගතයන් වහන්සේගේ තථාගත බලයක් වෙයි.

’’මහණෙනි, යම් බල වලින් යුක්තවූ තථාගතතෙම උසස් ස්ථානය එසේයයි පිළිගනීද, පිරිසෙහි ශ්‍රෙෂ්ඨ නාදය කෙරේද. බඹසක ප්‍රකාශ කෙරේද. මේ සය තථාගතයන් වහන්සේ ගේ තථාගත බලයෝ වෙති.

’’මහණෙනි, එයින් මත්තෙහි තථාගතයන් වහන්සේ වෙත හේතුව හේතුව වශයෙන්ද. හේතු නොවන දෙය හේතු නොවන දෙය වශයෙන්ද, තත්වූ පරිදි ඥානයෙන් එළඹ ප්‍රශ්න විචාරත්. මහණෙනි, යම් යම් පරිදි තථාගතයන් වහන්සේ ගේ හේතුව හේතුව වශයෙන්ද, හේතුව නොවන දෙය හේතුව නොවන දෙය වශයෙන්ද. තත්වූ පරිදි දැන ඥානය දන්නා ලදද, ඒ පරිදි තථාගතතෙම හේතුව හේතුව වශයෙන්ද. හේතු නොවන දෙය හේතු නොවන දෙය වශයෙන්ද, දැන ප්‍රශ්න විචාරණ ලද්දේ ප්‍රකාශ කරයි.

’’මහණෙනි, එයින් මත්තෙහි පසුගිය මත්තෙහිවූ, පවත්නා කාලයෙහි වූ, කර්‍මයන් රැස්කිරීම ස්ථාන වශයෙන්, හේතු වශයෙන්, විපාක වශයෙන්. තත්වූ පරිදි ඥානයෙන් තථාගතයන් වහන්සේ වෙත එළඹ ප්‍රශ්ණ විචාරත්. මහණෙනි, යම් යම් පරිදි පසුගිය, මත්තෙහිවූ, පවත්නා කාලයෙහිවූ, කර්මයන් රැස්කිරීම තථාගතයන් වහන්සේ විසින් ස්ථාන වශයෙන්, හේතු වශයෙන්, විපාක වශයෙන් තත්වු පරිදි ඥානයෙන් දන්නා ලදද, ඒ ඒ පරිදි ඔවුන්ට තථාගතතෙම පසුගිය, මත්තෙහි, පවත්නා කාලයෙහි, කර්මයන් රැස්කිරීම ස්ථාන වශයෙන්, හේතු වශයෙන්, විපාක වශයෙන් තත්වු පරිදි ප්‍රශ්න විචාරණ ලද්දේ ප්‍රකාශ කරයි.

’’මහණෙනි, එයින් මත්තෙහි ධ්‍යාන, මිදීම, සමාධිය, සමාපත්තීන් පිළිබඳ කිළුටු බව, පිරිසිදු බව, නැගිටීම, තත්වූ පරිදි නුවණින් තථාගතයන් වහන්සේ වෙත පැමිණ ප්‍රශ්න විචාරත්. යම් යම් පරිදි තථාගතයන් වහන්සේ විසින් ධ්‍යාන, මිදීම, සමාධි, සමාපත්තීන් පිළිබඳව දන්නා ලදද, ඒ ඒ පරිදි ඔවුන්ට තථාගතතෙම ධ්‍යාන, මිදීම, සමාධි, සමාපත්තීන් පිළිබඳ කිළුටු බව, පිරිසිදු බව, නැගිටීම, තත්වූ පරිදි ඥානයෙන් ප්‍රශ්න විචාරණ ලද්දේ ප්‍රකාශ කරයි.

’’මහණෙනි, එයින් මත්තෙහි තථාගතයන් වහන්සේ වෙත පැමිණ පෙර විසූ භවයන් සිහිකිරීමේ තත්වූ පරිදි ඥානයෙන් ප්‍රශ්න විචාරත්. මහණෙනි, යම් යම් පරිදි තථාගතයන් වහන්සේ විසින් පෙර විසූ භවයන් පිළිබඳ තත්වූ පරිදි ඥානය දන්නා ලදද, ඒ ඒ පරිද්දෙන් ඔවුන්ට තථාගතතෙම පෙර විසූ භවයන් සිහි කිරීමේ තත්වූ පරිදි ඥානයෙන් ප්‍රශ්න විචාරණ ලද්දේ ප්‍රකාශ කරයි.

’’මහණෙනි, ඉන් මත්තෙහි තථාගතයන් වහන්සේ වෙත පැමිණ සත්ත්‍වයන්ගේ චුතිය හා උත්පත්තිය පිළිබඳ ඥානයෙන් ප්‍රශ්න විචාරයි. මහණෙනි, යම් යම් පරිදි තථාගතයන් වහන්සේ විසින් සත්ත්‍වයන්ගේ චුතිය හා උත්පත්තිය පිළිබඳ තත්වූ පරිදි ඥානයෙන් දන්නා ලදද, ඒ ඒ පරිද්දෙන් ඔවුන්ට තථාගතතෙම සත්ත්‍වයන්ගේ චුතිය හා උත්පත්තිය පිළිබඳ තත්වූ පරිදි ඥානයෙන් ප්‍රශ්න විචාරණ ලද්දේ ප්‍රකාශ කරයි.

’’මහණෙනි, ඉන් මත්තෙහි තථාගතයන් වහන්සේ වෙත පැමිණ ආශ්‍රවයන් ක්‍ෂය කිරීම පිළිබඳ තත්වූ පරිදි ඥානයෙන් ප්‍රශ්න විචාරත්. මහණෙනි, යම් යම් පරිදි තථාගතයන් වහන්සේ විසින් ආශ්‍රවයන් ක්‍ෂය කිරීම පිළිබඳ තත්වූ පරිදි ඥානයෙන් දන්නා ලදද, ඒ ඒ පරිදි ඔවුන්ට තථාගතතෙම ආශ්‍රවයන් ක්‍ෂය කිරීම පිළිබඳ තත්වූ පරිදි ඥානයෙන් ප්‍රශ්න විචාරණ ලද්දේ ප්‍රකාශ කරයි. ’’මහණෙනි, යම් ඒ හේතුව හේතුව වශයෙන්ද, හේතු නොවන දෙය හේතු නොවන දෙය වශයෙන්ද, තත්වූ පරිදි දැනීමේ යම් ඥානයක් ඇද්ද, එයද සන්සිඳුන සිතැත්තහුටම කියමි. නොසන්සිඳුන සිතැත්තහුට නොවේ.

’’යම් ඒ පසුගිය, මත්තෙහිවූ, පවත්නා කල, කර්ම රැස් කිරීම ස්ථාන වශයෙන්, හේතු වශයෙන්, විපාක වශයෙන් තත්වූ පරිදි දන්නා ඥානයක් ඇද්ද, එයද සන්සිඳුන සිතැත්තහුටම කියමි. නොසන්සිඳුන සිතැත්තහුට නොවේ. යම් ඒ ධ්‍යාන, මිදීම, සමාධි, සමාපත්තීන්ගේ කිළුටු බව, පිරිසිදු බව, නැගිටීම, තත්වූ පරිදි දැනීමේ ඥානයක් ඇද්ද, එයද සන්සිඳුන සිතැත්තහුටම කියමි. නොසන්සිඳුන සිතැත්තහුට නොවේ. යම් ඒ පෙර විසූ භවයන් පිළිබඳ තත්වූ පරිදි දැනීමේ ඥානයක් ඇද්ද, එයද සන්හුන් සිතැත්තහුටම කියමි. නොසන්සිඳුන සිතැත්තහුට නොවේ. යම් ඒ සත්ත්‍වයන්ගේ චුතවීම හා උත්පත්තිය පිළිබඳ ඥානයක් ඇද්ද, එයද සන්හුන් සිතැත්තහුටම කියමි. නොසන්සිඳුන සිතැත්තහුට නොවේ. යම් ඒ ආශ්‍රවයන් ක්‍ෂය කිරීම පිළිබඳ තත්වූ පරිදි ඥානයක් ඇද්ද, එයද සන්හුන් සිතැත්තහුටම කියමි. නොසන්සිඳුන සිතැත්තහුට නොවේ. මහණෙනි, සමාධි මාර්‍ගය හා සමාධිය පිළිබඳ වැරදි මාර්ගයද මෙසේය.’’

මහා වර්‍ගය නිමි.