අඞ්ගුත්තරනිකායො

ඡක්ක නිපාතය

2. දුතිය පණ්ණාසකය

7. දේවතා වර්‍ගය (අනාගාමි වර්‍ගය)

2. අරහන්ත සච්ඡිකිරියා සූත්‍රය

’’මහණෙනි, කරුණු සයක් දුරු නොකර රහත්වීමට නුසුදුසුය.

කිනම් සයක්ද යත්? සිතේ අලසකම. කයේ අලසකම, සිතේ විසුරුනු බව. පසුතැවිල්ල, අශ්‍රද්‍ධාව, ප්‍රමාදය, යන සයයි. මහණෙනි, කරුණු සයක් දුරු නොකර රහත්වීමට නුසුදුසුය.

’’මහණෙනි, කරුණු සයක් දුරුකොට රහත්වීමට සුදුසු වේ.

’’ කිනම් සයක්ද යත්? සිතේ අලසකම. කයේ අලසකම, සිතේ විසුරුනු බව. පසුතැවිල්ල, අශ්‍රද්‍ධාව, ප්‍රමාදය, යන සයයි. මහණෙනි, කරුණු සයක් දුරුකොට රහත්වීමට සුදුසු වේ.