අඞ්ගුත්තරනිකායො

ඡක්ක නිපාතය

2. දුතිය පණ්ණාසකය

9. සීති වර්‍ගය

1. අනුත්තර සීතිභාව සූත්‍රය

’’මහණෙනි, කරුණු සයකින් යුක්තවූ භික්‍ෂුව නිරුත්තරවූ (එයට වඩා උසස් යමක් නැති) සංසිඳීම් ප්‍රත්‍යක්‍ෂ කරන්නට නුසුදුසුය.

’’කවර සයකින්ද? මහණෙනි, මේ සස්නෙහි භික්‍ෂුව යම් කලෙක සිතට නිග්‍රහ කටයුතු නම් ඒ කාලයෙහි සිතට නිග්‍රහ නොකෙරේද, යම් කලෙක සිත උත්සාහවත් කටයුතු නම්, ඒ කාලයෙහි සිත උත්සාහවත් නොකෙරේද, යම් කලෙක සිත උසස් කටයුතු නම්, ඒ කාලයෙහි සිත උසස් නොකෙරේද, යම් කලෙක සිත මධ්‍යස්ථ කටයුතු නම්, ඒ කාලයෙහි සිත මධ්‍යස්ථ නොකෙරේද, පහත් තත්ත්‍වයෙහි ඇලීම වේද, ආත්ම දෘෂ්ටියෙහි ඇලුනේ වේද, මහණෙනි, කරුණු සයකින් යුක්තවූ භික්‍ෂුව නිරුත්තරවූ (එයට වඩා උසස් යමක් නැති) සංසිඳීම් ප්‍රත්‍යක්‍ෂ කරන්නට නුසුදුසුය.

’’මහණෙනි, කරුණු සයකින් යුක්තවූ භික්‍ෂුව නිරුත්තරවූ සංසිඳීම ප්‍රත්‍යක්‍ෂ කරන්නට සුදුසුය.

’’කවර සයකින්ද? මහණෙනි, මේ සස්නෙහි භික්‍ෂුව යම් කලෙක සිතට නිග්‍රහ කටයුතු නම් ඒ කාලයෙහි සිතට නිග්‍රහ කෙරේද, යම් කලෙක සිත උත්සාහවත් කටයුතු නම්, ඒ කාලයෙහි සිත උත්සාහවත් කෙරේද, යම් කලෙක සිත උසස් කටයුතු නම්, ඒ කාලයෙහි සිත උසස් කෙරේද, යම් කලෙක සිත මධ්‍යස්ථ කටයුතු නම්, ඒ කාලයෙහි සිත මධ්‍යස්ථ කෙරේද, ප්‍රණීත දෙයෙහි ඇළුනේ වේද, නිර්‍වාණයෙහි ඇළුනේද, මහණෙනි, කරුණු සයකින් යුක්තවූ භික්‍ෂුව නිරුත්තරවූ සංසිඳීම ප්‍රත්‍යක්‍ෂ කරන්නට සුදුසුය.