අඞ්ගුත්තරනිකායො

සත්තක නිපාතය

පඨමපණ්ණාසකං

1. ධන වර්‍ගය

10. මච්ඡරිය සංයෝජන සූත්‍රය

’’මහණෙනි, මේ සංයෝජනයෝ සතක් වෙති.

’’කවර සතක්ද යත්? අනුනය සංයෝජනය, පටිඝ සංයෝජනය, දිට්ඨි සංයෝජනය, විචිකිච්ඡා සංයෝජනය, මාන සංයෝජනය, ඉස්සා සංයෝජනය, මච්ඡරිය සංයෝජනය යන මේ සත සංයෝජනයෝ වෙති.’’

පළමුවැනි ධන වර්‍ගය නිමි.