අඞ්ගුත්තරනිකායො

සත්තක නිපාතය

පඨමපණ්ණාසකං

2. අනුසය වර්‍ගය

1. සත්තානුසය සූත්‍රය

’’මහණෙනි, මේ අනුසය සතක් වෙති.

’’කවර සතක්ද යත්? කාමානුසය, පටිඝානුසය, දිට්ඨානුසය, විචිකිච්ඡානුසය, මානානුසය, භවරාගානුසය, අවිජ්ජානුසය, යන මේ සත අනුසය නම් වෙති.