අඞ්ගුත්තරනිකායො

සත්තක නිපාතය

පඨමපණ්ණාසකං

2. අනුසය වර්‍ගය

2. අනුසයප්පහාණ සූත්‍රය

’’මහණෙනි, සප්ත අනුසයන්ගේ ප්‍රහාණය පිණිස, සිඳීම පිණිස, බඹසර හැසිරෙයි.

’’කවර සතකගේද? අනූනය අනුසයාගේ ප්‍රහාණය පිණිස බඹසර හැසිරෙයි. පටිඝ අනුසයාගේ ප්‍රහාණය පිණිස බඹසර හැසිරෙයි. දිට්ඨි අනුසයාගේ ප්‍රහාණය පිණිස බඹසර හැසිරෙයි. විචිකිච්ඡා අනුසයාගේ ප්‍රහාණය පිණිස බඹසර හැසිරෙයි. මාන අනුසයාගේ ප්‍රහාණය පිණිස බඹසර හැසිරෙයි. භවරාග අනුසයාගේ ප්‍රහාණය පිණිස බඹසර හැසිරෙයි. අවිජ්ජා අනුසයාගේ ප්‍රහාණය පිණිස බඹසර හැසිරෙයි.

’’ මහණෙනි, සප්ත අනුසයන්ගේ ප්‍රහාණය පිණිස, සිඳීම පිණිස, බඹසර හැසිරෙයි.

’’මහණෙනි, යම් හෙයකින් භික්‍ෂුවගේ අනූනය අනුසයාද නැවත නූපදින සේ මුලින් කපන ලද තල් ගසක් සේ කරණ ලදද, අභාවයට පමුණුවන ලද්දේද, පටිඝ අනුසයාද නැවත නූපදින සේ මුලින් කපන ලද තල් ගසක් සේ කරණ ලදද, අභාවයට පමුණුවන ලද්දේද, දිට්ඨි අනුසයාද නැවත නූපදින සේ මුලින් කපන ලද තල් ගසක් සේ කරණ ලදද, අභාවයට පමුණුවන ලද්දේද, විචිකිච්ඡා අනුසයාද නැවත නූපදින සේ මුලින් කපන ලද තල් ගසක් සේ කරණ ලදද, අභාවයට පමුණුවන ලද්දේද, මාන අනුසයාද නැවත නූපදින සේ මුලින් කපන ලද තල් ගසක් සේ කරණ ලදද, අභාවයට පමුණුවන ලද්දේද, භවරාග අනුසයාද නැවත නූපදින සේ මුලින් කපන ලද තල් ගසක් සේ කරණ ලදද, අභාවයට පමුණුවන ලද්දේද, අවිජ්ජා අනුසයාද නැවත නූපදින සේ මුලින් කපන ලද තල් ගසක් සේ කරණ ලදද, අභාවයට පමුණුවන ලද්දේද, මෙයින් භික්‍ෂුව තෘෂ්ණාව සින්දේය. සංයෝජනයන් දුරුකොට දුක් කෙළවර කළේය.