අඞ්ගුත්තරනිකායො

සත්තක නිපාතය

පඨමපණ්ණාසකං

2. අනුසය වර්‍ගය

3. කුලුපගමනඞ්ග සූත්‍රය

’’මහණෙනි, කරුණු සතකින් යුත් ගෙදරකට ගියේ පෙර නොගියේ නම් යන්නට නුසුදුසුය. ගියේද, හිඳගැනීමට නුසුදුසුය.

’’කවර සතකින්ද? ප්‍රිය මනාපයෙන් හුනස්නෙන් නොනැගිටීද, ප්‍රිය මනාපයෙන් වැඳීම නොකෙරේද, ප්‍රිය මනාපයෙන් ආසනය නොදේද, ඕහට ඇති දෙය සඟවාද, බොහෝ ඇතත් ටිකක් දේද, ප්‍රණීත දේ ඇතත් රූක්‍ෂ දෙයක් දේද, සකස්කොට නොව නොසකස් කොට දේද මහණෙනි, කරුණු සතකින් යුත් ගෙදරකට ගියේ පෙර නොගියේ නම් යන්නට නුසුදුසුය. ගියේද, හිඳගැනීමට නුසුදුසුය.

’’ මහණෙනි, කරුණු සතකින් යුක්තවූ ගෙදරකට නොගියේ නම් යන්නට සුදුසුය. ගියේ නම්, හිඳගන්නටද සුදුසුය.

’’කවර කරුණු සතකින්ද? ප්‍රිය මනාපයෙන් හුනස්නෙන් නැගිටීද, ප්‍රිය මනාපයෙන් අභිවාදනය කෙරේද, ප්‍රිය මනාපයෙන් අසුන් දේද, ඕහට ඇති දේ නොසඟවාද, බොහෝ ඇතිකල්හි බොහෝ දේද, ප්‍රණීත දෙය ඇති කල්හි පුණීත දෙය දේද, සකස්කොට දේද නොසකස් කොට නොදේද, මහණෙනි, කරුණු සතකින් යුක්තවූ ගෙදරකට නොගියේ නම් යන්නට සුදුසුය. ගියේ නම්, හිඳගන්නටද සුදුසුය.