අඞ්ගුත්තරනිකායො

සත්තක නිපාතය

පඨමපණ්ණාසකං

2. අනුසය වර්‍ගය

5. උදකූපම පුග්ගල සූත්‍රය

’’මහණෙනි, ජලයට බඳු උපමා ඇති පුද්ගලයෝ සත් දෙනෙක් ලෝකයෙහි විද්‍යමාන වෙති.

’’ඒ සත් දෙන කවරහුද? මහණෙනි, ඇතැම් පුද්ගලයෙක් එක් වරක් (ජලයෙහි) ගිලුනේ ගිලුනේමය. මහණෙනි, ඇතැම් පුද්ගලයෙත් ගිලී මතුවෙයි. මහණෙනි, මෙහි වනාහි ඇතැම් පුද්ගලයෙක් ගිලී සිටියේ වෙයි. මහණෙනි, මෙහි වනාහි ඇතැම් පුද්ගලයෙක් මතුවී විශෙෂයෙන් බලයි. අවලෝකනය කෙරෙයි. මහණෙනි, මෙහි වනාහි ඇතැම් පුද්ගලයෙක් මතුවී පිහිනයි. මහණෙනි, මෙහි වනාහි ඇතැම් පුද්ගලයෙක් මතුවී ගැඹුරට පිවිසියේ වෙයි. මහණෙනි, මෙහි වනාහි ඇතැම් පුද්ගලයෙක් මතුවී එතරවූයේ පරතීරගතවූ ඒ බ්‍රාහ්මණතෙම ගොඩ සිටියේ වෙයි.

’’මහණෙනි, කෙසේනම් පුද්ගලතෙම වරක් ගිලුනේ ගිලුනේම වේද? මහණෙනි, මෙහි වනාහි ඇතැම් පුද්ගලයෙක් ඒකාන්ත කාලක (කලු) වූ අකුසල ධර්මයන්ගෙන් යුක්තවේද, මහණෙනි, මෙසේ වනාහි පුද්ගල තෙම වරක් ගිලුනේ ගිලුනේම වෙයි.

’’මහණෙනි, කෙසේ නම් පුද්ගල තෙම ගිලී මතුවේද? මහණෙනි, මෙහි ඇතැම් පුද්ගලයෙක් කුශල ධර්මයන්හි මතුවීමෙන් යුතු ශ්‍රද්‍ධාව යහපත් වේද, පාපයට ලජ්ජාව යහපත් වේද, පාපයට බිය යහපත් වේද, වීර්‍ය්‍යය යහපත් වේද, කුසල ධර්මයන්හි ප්‍රඥාව යහපත් වේද, ඔහුගේ ඒ ශ්‍රද්‍ධාව නොසිටියි. නොවැඩෙයි. පිරිහේමය. ඔහුගේ ඒ හිරිය, ඔත්තප්පය, වීර්‍ය්‍යය, ප්‍රඥාව (යන මේ ධර්මයෝ) නොසිටිත්. නොවැඩෙත්. පිරිහෙත්මය. )සසස’ මහණෙනි, මෙසේ මේ පුද්ගල තෙම ගිලී මතුවෙයි.

’’මහණෙනි, කෙසේ නම් පුද්ගල තෙම ගිලී සිටියේ වේද? මහණෙනි, මෙහි ඇතැම් පුද්ගලයෙක් කුශල ධර්මයන්හි මතුවීමෙන් යුතු ශ්‍රද්‍ධාව යහපත් වේද, පාපයට ලජ්ජාව යහපත් වේද, පාපයට බිය යහපත් වේද, වීර්‍ය්‍යය යහපත් වේද, කුසල ධර්මයන්හි ප්‍රඥාව යහපත් වේද, ඔහුගේ ඒ ශ්‍රද්‍ධාව නොසිටියි. නොවැඩෙයි. පිරිහේමය. ඔහුගේ ඒ හිරිය, ඔත්තප්පය, වීර්‍ය්‍යය, ප්‍රඥාව (යන මේ ධර්මයෝ) නොසිටිත්. නොවැඩෙත්. පිරිහෙත්මය.

’’මහණෙනි, කෙසේ නම් පුද්ගලතෙම මතුවී විශෙෂයෙන් බලාද, අවලෝකනය කෙරේද? මහණෙනි, මෙහි ඇතැම් පුද්ගලයෙක් කුශල ධර්මයන්හි මතුවීමෙන් යුතු ශ්‍රද්‍ධාව යහපත් වේද, පාපයට ලජ්ජාව යහපත් වේද, පාපයට බිය යහපත් වේද, වීර්‍ය්‍යය යහපත් වේද, කුසල ධර්මයන්හි ප්‍රඥාව යහපත් වේද, ඔහුගේ ඒ ශ්‍රද්‍ධාව නොසිටියි. නොවැඩෙයි. පිරිහේමය. ඔහුගේ ඒ හිරිය, ඔත්තප්පය, වීර්‍ය්‍යය, ප්‍රඥාව (යන මේ ධර්මයෝ) නොසිටිත්. නොවැඩෙත්. පිරිහෙත්මය. හෙතෙම සංයෝජන තුනකගේ ක්‍ෂයකිරීමෙන් නිරයගාමිනී නොවූ, සම්බෝධිපරායනවූ සෝවාන්වූයේ වෙයි. මෙසේ මේ පුද්ගල තෙම මතුවී විශෙෂයෙන් බලයි.

’’මහණෙනි, කෙසේනම් පුද්ගලතෙම මතුවී පිහිනයිද? මහණෙනි, මෙහි ඇතැම් පුද්ගලයෙක් කුශල ධර්මයන්හි මතුවීමෙන් යුතු ශ්‍රද්‍ධාව යහපත් වේද, පාපයට ලජ්ජාව යහපත් වේද, පාපයට බිය යහපත් වේද, වීර්‍ය්‍යය යහපත් වේද, කුසල ධර්මයන්හි ප්‍රඥාව යහපත් වේද, ඔහුගේ ඒ ශ්‍රද්‍ධාව නොසිටියි. නොවැඩෙයි. පිරිහේමය. ඔහුගේ ඒ හිරිය, ඔත්තප්පය, වීර්‍ය්‍යය, ප්‍රඥාව (යන මේ ධර්මයෝ) නොසිටිත්. නොවැඩෙත්. පිරිහෙත්මය. හෙතෙම සංයෝජන තුනකගේ ක්‍ෂවීමෙන් රාග, ෙව්ෂ, මෝහයන්ගේ තුනීවීමෙන් සකෘදාගාමී වේද, වරක් මේ ලෝකයට අවුත් දුක් කළෙවර කෙරේද, මහණෙනි, එසේ වනාහි පුද්ගලතෙම මතුවී පිහිනයි.

’’මහණෙනි, කෙසේ නම් පුද්ගල තෙම මතුවී ඈත දියඹට ගියේ වේද, මහණෙනි, මෙහි ඇතැම් පුද්ගලයෙක් කුශල ධර්මයන්හි මතුවීමෙන් යුතු ශ්‍රද්‍ධාව යහපත් වේද, පාපයට ලජ්ජාව යහපත් වේද, පාපයට බිය යහපත් වේද, වීර්‍ය්‍යය යහපත් වේද, කුසල ධර්මයන්හි ප්‍රඥාව යහපත් වේද, ඔහුගේ ඒ ශ්‍රද්‍ධාව නොසිටියි. නොවැඩෙයි. පිරිහේමය. ඔහුගේ ඒ හිරිය, ඔත්තප්පය, වීර්‍ය්‍යය, ප්‍රඥාව (යන මේ ධර්මයෝ) නොසිටිත්. නොවැඩෙත්. පිරිහෙත්මය. හෙතෙම පංචඔරම්භාගිය සංයෝජනයන්ගේ ක්‍ෂවීමෙන් ඔපපාතික වේද, ඒ ලෝකයෙන් වෙනස් නොවන්නේ පිරිනිවණට යේද, මහණෙනි, එසේ වනාහි පුද්ගලතෙම ඈත දියඹට යෙයි.

’’මහණෙනි, කෙසේනම් පුද්ගලතෙම මතුවී පරතෙරට ගියේ වේද? පරතෙරට ගිය බ්‍රාහ්මණතෙම ගොඩ සිටියේ වේද, මහණෙනි, මෙහි ඇතැම් පුද්ගලයෙක් කුශල ධර්මයන්හි මතුවීමෙන් යුතු ශ්‍රද්‍ධාව යහපත් වේද, පාපයට ලජ්ජාව යහපත් වේද, පාපයට බිය යහපත් වේද, වීර්‍ය්‍යය යහපත් වේද, කුසල ධර්මයන්හි ප්‍රඥාව යහපත් වේද, ඔහුගේ ඒ ශ්‍රද්‍ධාව නොසිටියි. නොවැඩෙයි. පිරිහේමය. ඔහුගේ ඒ හිරිය, ඔත්තප්පය, වීර්‍ය්‍යය, ප්‍රඥාව (යන මේ ධර්මයෝ) නොසිටිත්. නොවැඩෙත්. පිරිහෙත්මය. හෙතෙම ආශ්‍රවයන්ගේ ක්‍ෂය කිරීමෙන් අනාශ්‍රවවූයේ, චිත්ත විමුක්තියද, ප්‍රඥා විමුක්තියද මෙලෙව්හිදීම තෙමේ උසස් ඥානයෙන් ප්‍රත්‍යක්‍ෂකොට එයට පැමිණ වාසය කරයි. මහණෙනි, මෙසේ පුද්ගලතෙම මතුවී එතරවූයේ වෙයි. පරතෙරට ගිය බ්‍රාහ්මණතෙම ගොඩ සිටියේ වෙයි. මහණෙනි, ජලයට බඳු උපමා ඇති පුද්ගලයෝ සත් දෙනෙක් ලෝකයෙහි විද්‍යමාන වෙති.