අඞ්ගුත්තරනිකායො

සත්තක නිපාතය

පඨමපණ්ණාසකං

1. ධන වර්‍ගය

2. අමනාපභික්ඛු සූත්‍රය

’’කරුණු සතකින් යුක්තවූ භික්‍ෂුව බ්‍රහ්මචාරීන්ට අප්‍රියවූයේද, අමනාපවූයේද, ගරු නොවූයේද, අසම්භාවනීයද වෙයි.

’’කවර සතකින්ද යත්? මහණෙනි, මේ ශාසනයෙහි භික්‍ෂුව ලාභය කැමැත්තේ වේද, සත්කාරය කැමැත්තේ වේද, පවිටු අදහස් ඇත්තේ වේද, පවට ලජ්ජා නැත්තේ වේද, පාපයට භය නැත්තේ වේද, ඊර්‍ෂ්‍යාව ඇත්තේද, මසුරුද කරුණු සතකින් යුක්තවූ භික්‍ෂුව බ්‍රහ්මචාරීන්ට අප්‍රියවූයේද, අමනාපවූයේද, ගරු නොවූයේද, අසම්භාවනීයද වෙයි.

’’මහණෙනි, කරුණු සතකින් යුක්තවූ භික්‍ෂුව බ්‍රහ්මචාරීන්ට ප්‍රියවූයේද, මනාපවූයේද, ගරුවූයේද, සම්භාවනීයද වෙයි.

’’කවර කරුණු සතකින්ද යත්? මහණෙනි, මේ ශාසනයෙහි භික්‍ෂුව ලාභය නොකැමැත්තේද, සත්කාරය නොකැමැත්තේද, පවිටු අදහස් නැත්තේද, පවට ලජ්ජා ඇත්තේද, පවට බිය ඇත්තේද, ඊර්‍ෂ්‍යාව නැත්තේද, මසුරුකම නැත්තේද, මහණෙනි, කරුණු සතකින් යුක්තවූ භික්‍ෂුව බ්‍රහ්මචාරීන්ට ප්‍රියවූයේද, මනාපවූයේද, ගරුවූයේද, සම්භාවනීයද වෙයි.