අඞ්ගුත්තරනිකායො

සත්තක නිපාතය

පඨමපණ්ණාසකං

3. වජ්ජිසත්තක වර්‍ගය

8. සෙඛපරිහානිය ධම්ම සූත්‍රය

’’මහණෙනි, මේ ධර්මයෝ සත්දෙන ශෛක්‍ෂ (රහත් ඵලය සඳහා පිළිපදින) භික්‍ෂුවගේ පිරිහීම පිණිස වෙති.

’’ඒ කවර සතක්ද යත්,. වැඩවලම යෙදී සිටීම, නිතර දෙඩීමෙහි ඇලීම, සමූහයෙහි ඇලීම, ඇස් ආදී ඉන්‍ද්‍රියයන්හි නොවසන ලද දොරවල් ඇති බව, භෝජනයෙහි පමණ නොදැනීම, සංඝයා කෙරෙහි සංඝ කටයුතු ඇද්ද, එහිදී ශෛක්‍ෂ භික්‍ෂුවයයි සිතා බලද්ද, සංඝයා කෙරෙහි ස්ථවිර (වැඩිමහළු)වූද, චිරරාත්‍රඥ (බොහෝකල් දන්නා)වූද, පැවිදිව බොහෝ කල්වූද (ශාසනික) බර උසුලන්නාවූද, ඔවුහු එයින් ප්‍රකට වෙත්යයි තමා වෙනස් ආකාරයකට පැමිණේද,

මේ සප්ත ධර්මයෝ ශෛක්‍ෂ භික්‍ෂුවගේ පිරිහීම පිණිස පවතිත්.

’’මහණෙනි, මේ ධර්මයෝ සත්දෙන ශෛක්‍ෂ භික්‍ෂුවගේ නොපිරිහීම පිණිස වෙති.

’’ඒ කවර සතක්ද යත්,. වැඩවලම යෙදී නොසිටීම, නිතර දෙඩීමෙහි නොඇලීම, සමූහයෙහි නොඇලීම, ඇස් ආදී ඉන්‍ද්‍රියයන්හි වසන ලද දොරවල් ඇති බව, භෝජනයෙහි පමණ දැනීම, සංඝයා කෙරෙහි සංඝ කටයුතු ඇද්ද, එහිදී ශෛක්‍ෂ භික්‍ෂුවයයි සිතා නොබලද්ද, සංඝයා කෙරෙහි ස්ථවිර (වැඩිමහළු)වූද, චිරරාත්‍රඥ (බොහෝකල් දන්නා)වූද, පැවිදිව බොහෝ කල්වූද (ශාසනික) බර උසුලන්නාවූද, ඔවුහු එයින් ප්‍රකට වෙත්යයි තමා වෙනස් ආකාරයකට නොපැමිණේද, මහණෙනි, මේ ධර්මයෝ සත්දෙන ශෛක්‍ෂ භික්‍ෂුවගේ නොපිරිහීම පිණිස වෙති.