අඞ්ගුත්තරනිකායො

සත්තක නිපාතය

පඨමපණ්ණාසකං

3. වජ්ජිසත්තක වර්‍ගය

9. උපාසක පරිහානිය ධම්ම සූත්‍රය

’’මහණෙනි, මේ ධර්මයෝ සත්දෙනෙක් උපාසකයාගේ පිරිහීම පිණිස පවතිත්.

’’කවර සතක්ද යත්? භික්‍ෂූන්ගේ දර්‍ශනය අඩු කෙරේද, බණ ඇසීමට පමා වේද, අධිශීලයෙන් (ඉහළ සිල් වලින්) නොහික්මේද, අප්‍රසාද බහුල වූයේ වේද, ස්ථවිරවූද, මධ්‍යමවූද, නවකවූද භික්‍ෂූන් වහන්සේලා කෙරෙහි සිදුරු සොයමින්. දොස් කීමේ අදහසින් බණ අසාද, මේ ශාසනයෙන් පිටත දන් දීමට සුදුස්සන් සොයාද, ඒ බාහිරකයන්ට මුලින් දී, පසුව භික්‍ෂූන්ට දේද, මහණෙනි, මේ ධර්මයෝ සත්දෙන උපාසකයාගේ පිරිහීම පිණිස පවතිත්.

’’ මහණෙනි, මේ ධර්මයෝ සත්දෙනෙක් උපාසකයාගේ නොපිරිහීම පිණිස පවතිත්.

’’කවර සතක්ද යත්? භික්‍ෂූන්ගේ දර්‍ශනය අඩු නොකෙරේද, බණ ඇසීමට පමා නොවේද, අධිශීලයෙන් (ඉහළ සිල් වලින්) හික්මේද, අප්‍රසාද බහුල වූයේ නොවේද, ස්ථවිරවූද, මධ්‍යමවූද, නවකවූද භික්‍ෂූන් වහන්සේලා කෙරෙහි සිදුරු සොයමින්. දොස් කීමේ අදහසින් බණ නොඅසාද, මේ ශාසනයෙන් පිටත දන් දීමට සුදුස්සන් නොසොයාද, ඒ බාහිරකයන්ට මුලින් දී, පසුව භික්‍ෂූන්ට නොදේද, මහණෙනි, මේ ධර්මයෝ සත්දෙන උපාසකයාගේ නොපිරිහීම පිණිස පවතිත්.