අඞ්ගුත්තරනිකායො

සත්තක නිපාතය

පඨමපණ්ණාසකං

3. වජ්ජිසත්තක වර්‍ගය

10. උපාසක පරාභව ධම්ම සූත්‍රය

’’යම් උපාසකයෙක් භික්‍ෂුන් දැකීමට යාමද, බණ අසන්නට යාමද, අඩු කෙරේද, පන්සිල්, දසසිල් ආදී උත්තම ශීලයන්හි නොහික්මේද, භික්‍ෂූන් කෙරෙහි නොපැහැදීමද වඩාද, ගර්හා කරණ සිත් ඇත්තේ, සිදුරු සොයන්නේ, බණ අසන්ට කැමතිවේද, යම් උපාසකයෙක් මේ ශාසනයෙන් පිටත දක්‍ෂිණාර්‍හයක්හු සොයාද, ඒ බාහිරකයන්ට දී, පසුව භික්‍ෂූන්ට දේද, මනාකොට දේශනා කරණ ලද මේ සප්ත ධර්මයන් සේවනය කරන්නාවූ උපාසකතෙම සද්ධර්මයෙන් පිරිහෙයි.

’’යම් උපාසකයෙක් භික්‍ෂුන් දැකීමට යාමද, බණ අසන්නට යාමද, නොවළක්වාද, උත්තම ශීලයෙහි හික්මේද, භික්‍ෂූන් කෙරෙහි පැහැදීම වැඩේද, දෝෂාරෝපණය නොකරණ සිත් ඇත්තේ, බණ අසන්ට කැමතිවේද, යම් උපාසකයෙක් මේ ශාසනයෙන් පිට දක්‍ෂිණාර්‍හයක්හු නොසොයාද, මේ ශාසනයෙහි පූර්‍ව සත්කාරයකෙරේද, , මනාකොට දේශනා කරණ ලද සප්ත අපරිහානිය ධර්මයන් සේවනය කරන්නාවූ උපාසකතෙම සද්ධර්මයෙන් නොපිරිහෙයි.