අඞ්ගුත්තරනිකායො

සත්තක නිපාතය

පඨමපණ්ණාසකං

3. වජ්ජිසත්තක වර්‍ගය

11. උපාසක විපත්තිධම්ම සූත්‍රය

’’මහණෙනි, උපාසකයාට විපත්ති කරුණු සතක් වෙති. මහණෙනි, උපාසකයාට සම්පත්ති කරුණු සතක් වෙති. මහණෙනි, උපාසකයාට පිරිහීම් සතක් වෙති. මහණෙනි, උපාසකයාට වැඩීම් සතක් වෙති.

’’කවර සතක්ද යත්? භික්‍ෂූන්ගේ දර්‍ශනය අඩු නොකරයි. බණ ඇසීමට ප්‍රමාද නොවෙයි. අධිශීලයෙහි හික්මෙයි. පැහැදීම බහුලකොට ඇත්තේ වෙයි. ස්ථවිරවූද, මධ්‍යමවූද, නවකවූද, භික්‍ෂූන් කෙරෙහි දොස් නොසොයන අදහසින් සිදුරු නොසොයන අදහසින් බණ අසයි. මේ ශාසනයෙන් පිටත දන්දීමට සුදුස්සන් නොසොයයි. මේ ශාසනයෙහි භික්‍ෂූන්ට පූර්‍ව සත්කාරය කෙරෙයි. මහණෙනි, මේ උපාසකයාට අභිවෘද්‍ධි කරුණු වෙත්.

’’යම් උපාසකයෙක් භික්‍ෂුන් දැකීමට යාමද, බණ අසන්නට යාමද, නොවළක්වාද, උත්තම ශීලයෙහි හික්මේද, භික්‍ෂූන් කෙරෙහි පැහැදීම වැඩේද, දෝෂාරෝපණය නොකරණ සිත් ඇත්තේ, බණ අසන්ට කැමතිවේද, යම් උපාසකයෙක් මේ ශාසනයෙන් පිට දක්‍ෂිණාර්‍හයක්හු නොසොයාද, මේ ශාසනයෙහි පූර්‍ව සත්කාරයකෙරේද, , මනාකොට දේශනා කරණ ලද සප්ත අපරිහානිය ධර්මයන් සේවනය කරන්නාවූ උපාසකතෙම සද්ධර්මයෙන් නොපිරිහෙයි.

තුන්වැනි වජ්ජිසත්තක වර්‍ගය නිමි.