අඞ්ගුත්තරනිකායො

සත්තක නිපාතය

පඨමපණ්ණාසකං

4. දේවතා වර්‍ගය

4. සාරිපුත්තකල්‍යාණමිත්ත සූත්‍රය

මේ රාත්‍රියෙහිම එක්තරා දේවතාවෙක් ප්‍රථම යාමය ඉක්මවූ ඒ මනහර රාත්‍රියෙහි දිළිසෙන පැහැයෙන් මුළු ජේතවනය ආලෝකකොට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ යම් තැනෙක්හිද, එතැනට පැමිණියේය. එසේ පැමිණ, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වැඳ, එකත්පසෙක සිටියේය. එසේ සිටි ඒ දේවතාවා භාග්‍යවතුන් වහන්සේට මේ කරුණ සැළකෙළේය.

’’ස්වාමීනි, කරුණු සතක් භික්‍ෂුවගේ නොපිරිහීම පිණිස පවතිත්.

’’හේ කවර සතක්ද? ශාස්තෲන් වහන්සේ පිළිබඳ ගෞරවය, ධර්මය පිළිබඳ ගෞරවය, සඞ්ඝයා පිළිබඳ ගෞරවය, ශික්‍ෂාව පිළිබඳ ගෞරවය, සමාධිය පිළිබඳ ගෞරවය, අප්‍රමාදය පිළිබඳ ගෞරවය, පිළිසඳර කථාකිරීම පිළිබඳ ගෞරවයදැයි යන මේ ධර්මයෝ සත්දෙන ස්වාමීනි, භික්‍ෂුවගේ නොපිරිහීම පිණිස පවතියි.

’’මහණෙනි, ඒ දේවතාවා මෙය සැළකොට එතැන්හි අතුරුදහන් විය.

මෙසේ දේශනාකළ කල්හි ආයුෂ්මත් ශාරීපුත්‍ර ස්ථවිරයන් වහන්සේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේට මෙසේ සැළකළ සේක. ’’ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් සංක්‍ෂෙපයෙන් දේශනා කරණ ලද මෙහි වනාහි විස්තර වශයෙන් අර්ත්‍ථය මම දනිමි.

’’ස්වාමීනි, මේ ශාසනයෙහි භික්‍ෂුව තමන් ශාස්තෘ ගෞරවයෙන් යුක්තවේද, ශාස්තෘ ගෞරවයේ ගුණ වණන්නේ ශාස්තෘ ගෞරවයෙන් තොර යම් ඒ භික්‍ෂූහු වෙද්ද, ඔවුන්ද ශාස්තෘ ගෞරවය පිණිස යොදවාද, ශාස්තෘ ගෞරවයෙන් යුක්ත යම් භික්‍ෂූහු වෙද්ද, ඔවුන්ගේ ගුණය සුදුසු කාලයෙහි නොසඟවා ඇතිසේ කියයිද,

’’ස්වාමීනි, මේ ශාසනයෙහි භික්‍ෂුව තමන් ධම්ම ගෞරවයෙන් යුක්තවේද, ධම්ම ගෞරවයේ ගුණ වණන්නේ ධම්ම ගෞරවයෙන් තොර යම් ඒ භික්‍ෂූහු වෙද්ද, ඔවුන්ද ධම්ම ගෞරවය පිණිස යොදවාද, ධම්ම ගෞරවයෙන් යුක්ත යම් භික්‍ෂූහු වෙද්ද, ඔවුන්ගේ ගුණය සුදුසු කාලයෙහි නොසඟවා ඇතිසේ කියයිද,

’’ස්වාමීනි, මේ ශාසනයෙහි භික්‍ෂුව තමන් සඞ්ඝ ගෞරවයෙන් යුක්තවේද, සඞ්ඝ ගෞරවයේ ගුණ වණන්නේ සඞ්ඝ ගෞරවයෙන් තොර යම් ඒ භික්‍ෂූහු වෙද්ද, ඔවුන්ද සඞ්ඝ ගෞරවය පිණිස යොදවාද, සඞ්ඝ ගෞරවයෙන් යුක්ත යම් භික්‍ෂූහු වෙද්ද, ඔවුන්ගේ ගුණය සුදුසු කාලයෙහි නොසඟවා ඇතිසේ කියයිද,

’’ස්වාමීනි, මේ ශාසනයෙහි භික්‍ෂුව තමන් ශික්‍ෂා ගෞරවයෙන් යුක්තවේද, ශික්‍ෂා ගෞරවයේ ගුණ වණන්නේ ශික්‍ෂා ගෞරවයෙන් තොර යම් ඒ භික්‍ෂූහු වෙද්ද, ඔවුන්ද ශික්‍ෂා ගෞරවය පිණිස යොදවාද, ශික්‍ෂා ගෞරවයෙන් යුක්ත යම් භික්‍ෂූහු වෙද්ද, ඔවුන්ගේ ගුණය සුදුසු කාලයෙහි නොසඟවා ඇතිසේ කියයිද,

’’ස්වාමීනි, මේ ශාසනයෙහි භික්‍ෂුව තමන් සමාධි ගෞරවයෙන් යුක්තවේද, සමාධි ගෞරවයේ ගුණ වණන්නේ සමාධි ගෞරවයෙන් තොර යම් ඒ භික්‍ෂූහු වෙද්ද, ඔවුන්ද සමාධි ගෞරවය පිණිස යොදවාද, සමාධි ගෞරවයෙන් යුක්ත යම් භික්‍ෂූහු වෙද්ද, ඔවුන්ගේ ගුණය සුදුසු කාලයෙහි නොසඟවා ඇතිසේ කියයිද,

’’ස්වාමීනි, මේ ශාසනයෙහි භික්‍ෂුව තමන් සුවච ගෞරවයෙන් යුක්තවේද, සුවච ගෞරවයේ ගුණ වණන්නේ සුවච ගෞරවයෙන් තොර යම් ඒ භික්‍ෂූහු වෙද්ද, ඔවුන්ද සුවච ගෞරවය පිණිස යොදවාද, සුවච ගෞරවයෙන් යුක්ත යම් භික්‍ෂූහු වෙද්ද, ඔවුන්ගේ ගුණය සුදුසු කාලයෙහි නොසඟවා ඇතිසේ කියයිද,

’’ස්වාමීනි, මේ ශාසනයෙහි භික්‍ෂුව තමන් කළ්‍යාණ මිත්‍රත්‍ව යන මෙයින් යුක්තවේද, කළ්‍යාණ මිත්‍රත්වය පිළිබඳ ගුණ කියන්නේ එයින් යුක්ත නොවූවන්ද එහි යොදවාද, කළ්‍යාණ මිත්‍රත්වයෙන් යුක්ත යම් ඒ භික්‍ෂූහු වෙත්ද, ඔවුන්ගේ ගුණය සුදුසු කල්හි නොසඟවා ඇතිසේ කියයිද, ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් සංක්‍ෂෙපයෙන් දේශනා කරණ ලද මෙහි අර්ත්‍ථය විස්තර වශයෙන් දනිමි යනුයි.