අඞ්ගුත්තරනිකායො

සත්තක නිපාතය

පඨමපණ්ණාසකං

4. දේවතා වර්‍ගය

5. සෙවිතබ්බ මිත්ත සූත්‍රය

’’කරුණු සතකින් යුක්තවූ මිත්‍රතෙම සේවනය කටයුතුයි.

’’කවර සතකින්ද යත්? දෙන්නට දුෂ්කර දෙයක් දේද, කරන්නට දුෂ්කර දෙයක් කෙරේද, දුෂ්කර ඉවසීමක් ඉවසාද, ඔහුගේ රහස් මිත්‍රයාට ප්‍රකට කෙරේද, ඔහුගේ රහස් ආරක්‍ෂා කෙරේද, විපතෙහිදී අත් නොහරීද, දුප්පත් මිත්‍රයා පහත්කොට නොසිතාද, මහණෙනි, මේ කරුණු සතින් යුක්තවූ මිත්‍රයා සේවනය කටයුතුය.

’’දීමට දුෂ්කරවූ වස්තුවක් දේද, අමාරුවෙන් කටයුතු දෙයක් හෝ කෙරේද, යලිදු ඒ මිත්‍රයාගේ නපුරු වචන ඉවසාද, ඕහට තමාගේ රහස් කියාද, ඔහුගේ රහස් සඟවාද, විපතෙහිදී අත් නොහරීද, මිත්‍රයා පහත්කොට නොසිතාද, යන මේ කරුණු යම් පුද්ගලයකු කෙරෙහි විද්‍යමාන වේද, එබඳුවූ ඒ මිත්‍ර තෙම මිත්‍රයන් කැමැත්තකු විසින් සේවනය කටයුතුය.’’