අඞ්ගුත්තරනිකායො

සත්තක නිපාතය

පඨමපණ්ණාසකං

4. දේවතා වර්‍ගය

6. අපිපනුජ්ජමාන සූත්‍රය

’’මහණෙනි, කරුණු සතකින් යුක්ත පැවිදි මිත්‍රයා ලිංගනාසනයෙන් නසනු ලැබීමෙනුදු (-එළවත්දීද) සේවනය කටයුතුය. භජනය කටයුතුය, පයුරුපාසනය (ආශ්‍රය) කටයුතුය.

’’කවර සතකින්ද යත්? ප්‍රියවූද, මන වඩන්නාවූද, ගෞරවයෙන් සැලකියයුතුවූද, යහපත් වචන කථාකරන්නා වූද, අර්ථයෙන් ගැඹුරු කථා කරන්නාවූද, අසමානයෙහි නොයෙදෙන්නාවූද යන කරුණු සතින් යුක්ත පැවිදි මිත්‍රයා ලිංගනාසනයෙන් නසනු ලැබීමෙනුදු (-එළවත්දීද) සේවනය කටයුතුය. භජනය කටයුතුය, පයුරුපාසනය (ආශ්‍රය) කටයුතුය.

’’ස්වකීය ශීලයෙන් ප්‍රිය ඇත්තේද, ගරුවූයේද, සම්භාවනා කටයුතුද, කීමෙහි දක්‍ෂවේද, පිළිවිසි තෙපුල් ඉවසන්නේද, ගැඹුරු කථාව කරන්නේද, අස්ථානයෙහි නොයොදන්නේද යන කරුණු සත මේ ලෝකයෙහි යම් පුද්ගලයක්හු කෙරෙහි විද්‍යමාන වෙත්ද, ස්වකීය හා අනුන්ගේ දියුණුව කැමති අනුකම්පා කරන්නාවූ එබඳුවූ ඒ (පැවිදි) මිතුරුතෙම ලිංගාසනයෙන් නසනු ලබන්නහු විසින් (එළවත්ද) ද භජනය කටයුතු වේ.’’