අඞ්ගුත්තරනිකායො

සත්තක නිපාතය

පඨමපණ්ණාසකං

4. දේවතා වර්‍ගය

9. මිත්තවසවත්තන සූත්‍රය

’’මහණෙනි, කරුණු සතකින් යුක්තවූ භික්‍ෂුව සිත වසඟකොට වෙසෙයි. නොඑසේවූ භික්‍ෂුව සිත වසඟකොට නොවෙසෙයි.

’’කවර සතකින්ද යත්? මහණෙනි, මේ සස්නෙහි භික්‍ෂුව සමාධියට දක්‍ෂවේද, සමාධියට සමවැදීමේ දක්‍ෂවේද, සමාධියට සමවැද සිටීමේ දක්‍ෂවේද, සමාධියෙන් නැගිටීමේ දක්‍ෂවේද, සමාධියට සුදුසු දක්‍ෂකමින් යුක්තවේද, සමාධියට සුදුසු භූමිය සෙවීමේ දක්‍ෂවේද, සමාධි අභිනිහාරයට (ප්‍රාර්ථනාවට) දක්‍ෂවේද, මහණෙනි, මහණෙනි, කරුණු සතකින් යුක්තවූ භික්‍ෂුව සිත වසඟකොට වෙසෙයි. නොඑසේවූ භික්‍ෂුව සිත වසඟකොට නොවෙසෙයි.