අඞ්ගුත්තරනිකායො

සත්තක නිපාතය

පඨමපණ්ණාසකං

4. දේවතා වර්‍ගය

10. දුතියවසසුත්තං

’’මහණෙනි, කරුණු සතකින් යුක්තවූ ශාරීපුත්‍ර ස්ථවිරතෙම සිත වසඟකොට වෙසෙයි. නොඑසේවූ ශාරීපුත්‍ර ස්ථවිරතෙම සිත වසඟකොට නොවෙසෙයි.

’’කවර සතකින්ද යත්? මහණෙනි, මේ සස්නෙහි ශාරීපුත්‍ර ස්ථවිරතෙම සමාධියට දක්‍ෂවේද, සමාධියට සමවැදීමේ දක්‍ෂවේද, සමාධියට සමවැද සිටීමේ දක්‍ෂවේද, සමාධියෙන් නැගිටීමේ දක්‍ෂවේද, සමාධියට සුදුසු දක්‍ෂකමින් යුක්තවේද, සමාධියට සුදුසු භූමිය සෙවීමේ දක්‍ෂවේද, සමාධි අභිනිහාරයට දක්‍ෂවේද, යන මේ ධර්‍ම සතින් යුක්තවූ ශාරීපුත්‍ර ස්ථවිරතෙම සිත වසඟකොට වෙසෙයි. නොඑසේවූ ශාරීපුත්‍ර ස්ථවිරතෙම සිත වසඟකොට නොවෙසෙයි.