අඞ්ගුත්තරනිකායො

සත්තක නිපාතය

පඨමපණ්ණාසකං

5. මහායඤ්ඤ වර්ගය

1. විඤ්ඤාණඨිති සූත්‍රය

’’මහණෙනි, මේ විඥාන ස්ථිති (සිත පැවතීම්) සතක් වෙති.

’’කවර සතක්ද යත්? මහණෙනි, නානත්තකාය නානත්ත සංඥීවූ සත්ත්‍වයෝ ඇත්තාහ. සමහර මනුෂ්‍යයෝද ඇතැම් දෙවියෝද, ඇතැම් විනිපාතිකයෝ (අපායගතහු) ද වෙති. මේ ප්‍රථම (පළමු) විඥානස්ථිතියයි. මහණෙනි, නානත්තකායවූද ඒකත්ත සංඥීවූද සත්ත්‍වයෝ ඇත්තාහ. සමහර දෙවියෝද ප්‍රථමයෙන් පහළවූ ඇතැම් බ්‍රහ්මකායිකයෝද වෙති. මේ දෙවෙනි විඥානස්ථිතියයි. මහණෙනි, ඒකත්ත කායවූද නානත්ත සංඥීවූද සමහර සත්ත්‍වයෝ ඇත්තාහ. ඇතැම් ආභසස්ර දෙවියෝ වෙති. මේ තුන්වෙනි විඥානස්ථිතියයි. මහණෙනි, ඒකත්ත කායනම්වූද, ඒකත්ත සංඥීවූද ඇතැම් සත්ත්‍වයෝ ඇත්තාහ. ඇතැම් සුභකිණ්හ දෙවියෝ වෙති. මේ සතරවෙනි විඥානස්ථිතියයි. මහණෙනි, සර්වප්‍රකාරයෙන් රූප සංඥාව දුරුකොට, පඨිඝ සංඥාව අස්තංගමකොට (නොපෙනෙනු කොට) නානත්ත සංඥාවන් සිහි නොකිරීමෙන් අනන්ත ආකාශයයි ආකාශානඤ්චායතනයට පැමිණියාවූ සත්ත්‍වයෝ ඇත්තාහ. මේ පස්වැනි විඥානස්ථිතියයි. මහණෙනි, සර්වප්‍රකාරයෙන් ආකාශානඤ්චායතනය දුරුකොට, අනන්ත විඤ්ඤානයයි විඤ්ඤානඤ්චායතනයට පැමිණියාවූ ඇතැම් සත්ත්‍ව කෙනෙක් ඇත්තාහ. මේ සයවෙනි විඤ්ඤානස්ථිතියයි. මහණෙනි, සර්වප්‍රකාරයෙන් විඤ්ඤානඤ්චායතනය දුරුකොට, කිසිවක් නැතැයි ආකිඤ්චඤ්ඤායතනයට පැමිණියාවූ ඇතැම් සත්ත්‍ව කෙණෙක් ඇත්තාහ. මේ සත්වන විඤ්ඤානස්ථිතියයි. මහණෙනි, මේ විඤ්ඤානස්ථිති සත වෙති.