අඞ්ගුත්තරනිකායො

සත්තක නිපාතය

පඨමපණ්ණාසකං

5. මහායඤ්ඤ වර්ගය

3. සත්තග්ගි සූත්‍රය

’’මහණෙනි, මේ ගිනි සතක් වෙති. කවර සතක්ද යත්? රාගය නමැති ගින්න, ද්වේෂය නමැති ගින්න, මොහය නමැති ගින්න, ආහුණෙය්‍ය නමැති ගින්න, ගෘහපති නමැති ගින්න, දක්‍ෂිණෙය්‍ය නමැති ගින්න, දරවලින් ඇතිවන ගින්න, යනුයි. මහණෙනි, මේ සප්ත අග්නීහු වෙති.’’