අඞ්ගුත්තරනිකායො

සත්තක නිපාතය

පඨමපණ්ණාසකං

1. ධන වර්‍ගය

5. සංඛිත්තසත්තධන සූත්‍රය

’’මහණෙනි, මේ ධනයෝ සත් දෙනෙක් වෙත්.

කවර සත් දෙනෙක්ද යත්? ශ්‍රද්ධා ධනය, ශීල ධනය, හිරි ධනය, ඔත්තප්ප ධනය. ශ්‍රුත ධනය, ත්‍යාග ධනය. ප්‍රඥා ධනය යනුයි. මහණෙනි, මේ සප්ත ධනයෝ වෙත්.

’’ ශ්‍රද්ධා ධනයද, ශීල ධනයද, හිරි ධනයද, ඔත්තප්ප ධනයද. ශ්‍රුත ධනයද, ත්‍යාග ධනයද. ප්‍රඥා ධනයද ඒකාන්තයෙන් සත්වන ධනය වේ. යම්බඳුවූ ස්ත්‍රියකට හෝ පුරුෂයෙකුට හෝ මේ සප්තායර්‍ය්‍ය ධනයෝ ඇත්තාහුද, ඔහු දළිඳු නොවේයයි කියත්. ඔහුගේ ජීවිත වෘත්තිය සිස් නොවේ. එහෙයින් පණ්ඩිතතෙම බුදුන්ගේ අනුශාසනය සිහි කරන්නේ ශ්‍රද්ධාවද, ශීලයද, පැහැදීමද, ධර්මය දැකීමද යොදන්නේය.’’