අඞ්ගුත්තරනිකායො

සත්තක නිපාතය

පඨමපණ්ණාසකං

6. අව්‍යාකත වර්‍ගය

4. සීහ - දානඵල සූත්‍රය

’’එක් සමයෙක්හි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විශාලා නගරය සමීපයෙහිවූ මහාවනයෙහි කූටාගාර ශාලාවෙහි වැඩ වසන සේක. එකල්හි වනාහි සීහ නම් සේනාපති තෙම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ යම් තැනකද, එතැන්හි පැමිණියේය. පැමිණ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වැඳ එකත්පසෙක හුන්නේය. එකත්පසෙක හුන්නාවූ සීහ සේනාපති තෙම භාග්‍යවතුන් වහන්සේට මෙය සැළ කළේය.

’’ස්වාමිනි, සාන්දෘෂ්ටික (මෙලොවදී පෙනෙන) දාන ඵලය ප්‍රකාශ කරන්නට හැකි සේක්ද?’’

’’එසේ නම් සීහය, එයම මෙහිදී වාචාරන්නෙමි. යම් සේ ඔබට රුචිවන්නේ නම් ප්‍රකාශ කරව. සීහය මේ ලෝකයෙහි පුරුෂයෝ දෙදෙනෙකි.

’’එක් පුරුෂයෙක් අශ්‍රද්‍ධාවත්ය. මසුරුය. තද මසුරුය. අපහාස කරන්නේය. එක් පුරුෂයෙක් සැදැහැවත්ය, දානපතිය, දීමෙහි ඇළුනේය. සීහය කුමක් සිතන්නෙහිද? (2) රහතුන් වහන්සේලා යම් ඒ පුරුෂයෙක් අශ්‍රද්‍ධාවත්ද, මසුරුද, තද මසුරුද, අපහාස කරන්නේද, (3) යම් ඒ පුරුෂයෙක් ශ්‍රද්‍ධාවත්ද, දානපතිද, දීමෙහි ඇළුනේද, (2) මින් කවරනම් පුරුෂයෙකුට අනුකම්පා කරන්නාහු අනුකම්පා කෙරෙත්ද?’’

(1) ’’ස්වාමිනි, යම් ඒ පුරුෂයෙක් අශ්‍රද්‍ධාවත්ද, මසුරුද, තද මසුරුද, අපහාස කරන්නේද, (2) කිමෙක්ද, ස්වාමින් වහන්සේලා ඔහුට අනුකම්පා කරන්නාහු අනුකම්පා කෙරෙත්ද, (3) යම් ඒ පුරුෂයෙක් ශ්‍රද්‍ධාවත්ද, දානපතිද, දීමෙහි ඇළුනේද, )සඩ’ ඔහුටම රහතුන් වහන්සේලා පළමුව අනුකම්පා කරන්නාහු අනුකම්පා කරන්නහුය.’’

(1) සීහය, කුමකැයි සිතන්නෙහිද? යම් ඒ පුරුෂයෙක් අශ්‍රද්‍ධාවත්ද, මසුරුද, තද මසුරුද, අපහාස කරන්නේද, යම් ඒ පුරුෂයෙක් ශ්‍රද්‍ධාවත්ද, දානපතිද, දීමෙහි ඇළුනේද, (2) කවරකු වෙත රහතුන් වහන්සේලා පැමිණෙන්නාහු පැමිණෙද්ද?’’

(1) ’’ස්වාමිනි, යම් ඒ පුරුෂයෙක් අශ්‍රද්‍ධාවත්ද, මසුරුද, තද මසුරුද, අපහාස කරන්නේද, (2) කිමෙක්ද, රහතුන් වහන්සේලා ඔහු වෙත පළමුව පැමිණෙන්නාහු පැමිණෙත්ද? (3) යම් ඒ පුරුෂයෙක් ශ්‍රද්‍ධාවත්ද, දානපතිද, දීමෙහි ඇළුනේද, ඔහු වෙතම රහතුන් වහන්සේලා පළමුව පැමිණෙන්නාහු පැමිණෙත්.

(1) සීහය, කුමකැයි සිතන්නෙහිද? යම් ඒ පුරුෂයෙක් අශ්‍රද්‍ධාවත්ද, මසුරුද, තද මසුරුද, අපහාස කරන්නේද, යම් ඒ පුරුෂයෙක් ශ්‍රද්‍ධාවත්ද, දානපතිද, දීමෙහි ඇළුනේද, සීහය, රහතුන් වහන්සේලා පළමුව කාගේ දානය පිළිගන්නාහු පිළිගනිද්ද?

’’ස්වාමිනි, (1) යම් ඒ පුරුෂයෙක් අශ්‍රද්‍ධාවත්ද, මසුරුද, තද මසුරුද, අපහාස කරන්නේද, කිමෙක්ද, ඔහුගේ (දානය) රහතුන් වහන්සේලා පලමු පිළිගන්නාහු පිළිගනිද්ද? (3) යම් ඒ පුරුෂයෙක් ශ්‍රද්‍ධාවත්ද, දානපතිද, දීමෙහි ඇළුනේද, ඔහුගේම (දානය) රහතුන් වහන්සේලා පළමුව පිළිගන්නාහු පිළිගනිත්.’’

(1) සීහය, කුමකැයි සිතන්නෙහිද? යම් ඒ පුරුෂයෙක් අශ්‍රද්‍ධාවත්ද, මසුරුද, තද මසුරුද, අපහාස කරන්නේද, යම් ඒ පුරුෂයෙක් ශ්‍රද්‍ධාවත්ද, දානපතිද, දීමෙහි ඇළුනේද, සීහය, රහතුන් වහන්සේලා කවරෙකුට පළමුව ධර්‍මය දේශනා කරන්නාහු දේශනා කරද්ද?

(1) ’’ස්වාමිනි, යම් ඒ පුරුෂයෙක් අශ්‍රද්‍ධාවත්ද, මසුරුද, තද මසුරුද, අපහාස කරන්නේද, කිමෙක්ද ඔහුට රහතුන් වහන්සේලා පළමුව ධර්‍මය දේශනා කරන්නාහු දේශන කෙරද්ද ස්වාමිනි, යම් ඒ පුරුෂයෙක් ශ්‍රද්‍ධාවත්ද, දානපතිද, දීමෙහි ඇළුනේද, ඔහුටම රහතුන් වහන්සේලා පළමුව ධර්‍මය දේශනා කරන්නාහු දේශනා කරත්.

(1) සීහය, කුමකැයි සිතන්නෙහිද? යම් ඒ පුරුෂයෙක් අශ්‍රද්‍ධාවත්ද, මසුරුද, තද මසුරුද, අපහාස කරන්නේද, යම් ඒ පුරුෂයෙක් ශ්‍රද්‍ධාවත්ද, දානපතිද, දීමෙහි ඇළුනේද, කවරෙකුගේ යහපත් කීර්ති ශබ්දය නැගී යේද?’’

(1) ’’ස්වාමිනි, යම් ඒ පුරුෂයෙක් අශ්‍රද්‍ධාවත්ද, මසුරුද, තද මසුරුද, අපහාස කරන්නේද, ස්වාමීනි, ඔහුගේ යහපත් කීර්ති ශබ්දය නැගී යන්නේද? (3) යම් ඒ පුරුෂයෙක් ශ්‍රද්‍ධාවත්ද, දානපතිද, දීමෙහි ඇළුනේද, )සඩ’ ඔහුටම රහතුන් වහන්සේලා පළමුව අනුකම්පා කරන්නාහු අනුකම්පා කරන්නහුය. ඔහුගේම යහපත් කීර්ති ශබ්දය නැගී යන්නේය.’’

(1) සීහය, කුමකැයි සිතන්නෙහිද? යම් ඒ පුරුෂයෙක් අශ්‍රද්‍ධාවත්ද, මසුරුද, තද මසුරුද, අපහාස කරන්නේද, යම් ඒ පුරුෂයෙක් ශ්‍රද්‍ධාවත්ද, දානපතිද, දීමෙහි ඇළුනේද, කවරෙක් වනාහි ඉදින් ක්‍ෂත්‍රිය පිරිසකටද, ඉදින් බ්‍රාහ්මණ පිරිසකටද, ඉදින් ගෘහපති පිරිසකටද, යන යම් යම්ම පිරිසක් වෙත පැමිණෙන්නේ නම් නොහැකිලී, නිර්භයව පැමිණෙන්නේද?’’

’’කිමෙක්ද ස්වාමිනි, (1) ’’ස්වාමිනි, යම් ඒ පුරුෂයෙක් අශ්‍රද්‍ධාවත්ද, මසුරුද, තද මසුරුද, අපහාස කරන්නේද, ඔහු වනාහි ඉදින් ක්‍ෂත්‍රිය පිරිසකටද, ඉදින් බ්‍රාහ්මණ පිරිසකටද, ඉදින් ගෘහපති පිරිසකටද, යන යම් යම්ම පිරිසක් වෙත පැමිණෙන්නේ නම් නොහැකිලී, නිර්භයව පිරිස් වෙත පැමිණේද?’’ (3) යම් ඒ පුරුෂයෙක් ශ්‍රද්‍ධාවත්ද, දානපතිද, දීමෙහි ඇළුනේද, නොහැකිලී, නිර්භයව, පිරිස් වෙත පැමිණෙන්නේ වේ.’’

(1) සීහය, කුමකැයි සිතන්නෙහිද? යම් ඒ පුරුෂයෙක් අශ්‍රද්‍ධාවත්ද, මසුරුද, තද මසුරුද, අපහාස කරන්නේද, යම් ඒ පුරුෂයෙක් ශ්‍රද්‍ධාවත්ද, දානපතිද, දීමෙහි ඇළුනේද, සීහය කුමකැයි සිතන්නෙහිද? කවරෙක් කායයාගේ බිඳීමෙන් මරණින් මතු ස්වර්‍ග ලෝකයෙහි උපදින්නේද?’’

(1) ’’ස්වාමිනි, යම් ඒ පුරුෂයෙක් අශ්‍රද්‍ධාවත්ද, මසුරුද, තද මසුරුද, අපහාස කරන්නේද, කිමෙක්ද, ස්වාමිනි හෙතෙම කායයාගේ බිඳීමෙන් මරණින් මතු සුගති නම්වූ ස්වර්‍ග ලෝකයෙහි උපදින්නේද?’’ (3) යම් ඒ පුරුෂයෙක් ශ්‍රද්‍ධාවත්ද, දානපතිද, දීමෙහි ඇළුනේද, හෙතෙම කායයාගේ බිඳීමෙන් මරණින් මතු සුගති නම්වූ ස්වර්‍ග ලෝකයෙහි උපදින්නේය.’’

’’ස්වාමිනි, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් යම් ඒ සය වැදෑරුම් සාන්දෘෂ්ටික දානඵලයෝ දේශනා කරණ ලදුද, මම මෙහිලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේට ඇදහීමෙන් නොයමි. මමද මෙය දනිමි. ස්වාමීනි, මම දායකවුයෙම්, දානපතිවු මාවෙත රහතුන් වහන්සේලා පළමුව අනුකම්පා කරන්නාහු අනුකම්පා කරත්. ස්වාමීනි, මම දායකවූයෙම් දානපතිවූ මා වෙත රහතුන් වහන්සේලා පළමුව පැමිණෙන්නාහු පැමිණෙත්. ස්වාමීනි, මම දායකවුයෙම්, දානපතිවුයෙම්, (මාගේ දානය රහතුන් වහන්සේලා පළමුව පිළිගන්නාහු පිළිගනිත්. සවාමීනි, මම දායකවූයෙම්, දානපති වූයෙම්, රහතුන් වහන්සේලා ධර්‍මය දේශනා කරන්නාහු, මට පළමුව ධර්‍මය දේශනා කරත්. සවාමීනි, මම දායකවූයෙම්, දානපති වූයෙම්, ’සීහ සේනාපති දායකය, කාරකය, සංඝයාට උපස්ථාන කරන්නෙකැ’ යි මාගේ යහපත් කීර්ති ඝෝෂාව නැගී ගියේ වෙයි. සවාමීනි, මම දායකවූයෙම්, දානපති වූයෙම්, මම ක්‍ෂත්‍රිය, බ්‍රාහ්මණ, ගෘහපති, ශ්‍රමණ යන යම් යම් ඒ පිරිසක් වෙත එළඹෙම්ද, නිර්භයව, නොහැකිලී එළඹෙමි. ස්වාමිනි, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් යම් මේ සාන්දෘෂ්ටික දාන ඵල සයක් දේශනා කරණ ලද්දේද, ඒවා පිළිබදව, මෙහිලා මම භාග්‍යවතුන් වහන්සේට ශ්‍රද්‍ධාවෙන් යමි. මමද එය දනිමි.’’ ’’සීහය, දායකවූ, දානපතිවූ තැනැත්තේ කායයාගේ බිඳීමෙන් මරණින් මතු සුගති නම්වු ස්වර්‍ග ලෝකයෙහි උපදනේයයි. ස්වාමිනි, යමක් මට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කළේද, මම එය නොදනිමි. මෙහි වනාහි ඇදහීමෙන් යම්.’’

’’සීහය, දායකවූ දානපති තෙමේ කායයාගේ බිඳීමෙන් මරණින් මතු සුගති නම්වු ස්වර්‍ග ලෝකයෙහි උපදනේය. එය එසේමය.’’