අඞ්ගුත්තරනිකායො

සත්තක නිපාතය

පඨමපණ්ණාසකං

6. අව්‍යාකත වර්‍ගය

5. අරක්ඛෙය්‍ය ධම්ම සූත්‍රය

’’මහණෙනි, තථාගතයන් වහන්සේ විසින් නොරැකියයුතු කරුණු සතරක් වෙති. කරුණු තුනකින් දොස් නොකිය හැකිවේ.

’’තථාගතයන්ගේ ඒ නොරැකියයුතු කරුණු සතර කවරේද? මහණෙනි, තථාගතතෙම පිරිසිදුව කයේ පැවතුම් ඇත්තෙකි. මගේ මෙය අනෙකෙක් දැන නොගනීවායි යමක් තථාගතයන් වහන්සේ රකින්නේනම්, එබඳු කාය දුශ්චරිතයක් තථාගතයන්ට නැත. මහණෙනි, තථාගතතෙම පිරිසිදු වචනයේ පැවතුම් ඇත්තේය. මගේ මෙය අනෙකෙක් දැන නොගනීවායි යමක් තථාගතතෙම ආරක්‍ෂා කරන්නේනම්, එබඳු වචනයේ වරදක් තථාගතයන්ට නැත. මහණෙනි, තථාගතතෙම පිරිසිදු හිතේ පැවතුම් ඇත්තේය. මගේ මෙය අනෙකෙක් දැන නොගනීවායි යමක් තථාගතතෙම ආරක්‍ෂා කරන්නේනම්, එබඳු හිතේ වරදක් තථාගතයන් වහන්සේට නැත. මහණෙනි, තථාගතතෙම පිරිසිදු ආජීවය (දිවි පැවැත්ම) ඇත්තෙක. මගේ මෙය අනෙකෙක් නොදනීවායි යමක් රකින්නේනම්, එබඳු වැරදි දිවි පැවැත්මක් තථාගතයන්ට නැත. මේ සතර තතාගතයන් වහන්සේගේ නොරැකියයුතු කරුණු සතර වෙති.

’’කවර තුනෙකින් දොස් නොකිය යුතුද? තථාගතයන් වහන්සේ මනාව දෙසූ ධර්මය ඇත්තේය. මහණෙනි, මෙහිලා ඒ මට (2) ඒකාන්තයෙන් ශ්‍රමණයෙක් හෝ, බ්‍රාහ්මණයෙක් හෝ, දෙවියෙක් හෝ, මාරයෙක් හෝ, බ්‍රහ්මයෙක් හෝ ලෝකයෙහි අන් කිසිවෙක් හෝ, කරුණු සහිතව මෙසේද ඔබ මනාව ධර්මය නොදෙසූවෙකැයි චෝදනා කරන්නේද, මහණෙනි, මෙබඳු කාරණයක් නොදක්නෙමි. මහණෙනි, මම මේ කාරණයද නොදක්නේ, ක්‍ෂෙම ප්‍රාප්ත වූයේ, අභය ප්‍රාප්ත වුයේ, විශාරදත්වයට පැමිණියේ වාසය කරමි.’’

’’මහණෙනි, මා විසින් ශ්‍රාවකයින්ට නිර්‍වාණ ගාමිණී ප්‍රතිපදාව මනාකොට පණවන ලදී. එසේ පිළිපන් මාගේ ශ්‍රාවකයෝ ආශ්‍රවයන්ගේ ක්‍ෂයවීමෙන් අනාශ්‍රවවූ චිත්ත විමුක්තියද (සිතේ නිදහස) ප්‍රඥා විමුක්තියද, මෙලෙව්හිම තුමූ ප්‍රත්‍යක්‍ෂකොට එයට පැමිණ වාසය කෙරෙත්. ඒකාන්තයෙන් ශ්‍රමණයෙක් හෝ, බ්‍රාහ්මණයෙක් හෝ, දෙවියෙක් හෝ, මාරයෙක් හෝ, බ්‍රහ්මයෙක් හෝ ලෝකයෙහි අන් කිසිවෙක් හෝ, කරුණු සහිතව මෙසේද ඔබ මනාව ධර්මය නොදෙසූවෙකැයි චෝදනා කරන්නේද, මහණෙනි, මෙබඳු කාරණයක් නොදක්නෙමි. මහණෙනි, මම මේ කාරණයද නොදක්නේ, ක්‍ෂෙම ප්‍රාප්ත වූයේ, අභය ප්‍රාප්ත වුයේ, විශාරදත්වයට පැමිණියේ වාසය කරමි. (කෙසේද) යම් සේ පිළිපන් තථාගත ශ්‍රාවකයෝ ආශ්‍රවයන්ගේ ක්‍ෂයවීමෙන් පව් නැති චිත්ත විමුක්තියද, ප්‍රඥා විමුක්තියද, මෙලෙව්හිම තුමූ උසස් නුවණින් දැන, එයට පැමිණ වාසය කරන්නෝද, මෙබඳු ප්‍රතිපදාවෝ නොපනවන ලද්දෝයයි චෝදනා කරන්නාහුද, මහණෙනි, මෙබඳු කාරණයක් නොදක්නෙමි. මෙබඳු කාරණයක් නොදක්නාවූ මම ක්‍ෂෙම ප්‍රාප්තවූයේ, අභය ප්‍රාප්ත වූයේ, විශාරදත්‍වයට පැමිණියේ, වාසය කරමි.

’’මහණෙනි, නොයෙක් සිය ගනන් මාගේ ශ්‍රාවකයෝ ආශ්‍රවයන්ගේ ක්‍ෂයවීමෙන් අනාශ්‍රවවූ චිත්ත විමුක්තියද, ප්‍රඥා විමුක්තියද, මෙලෙව්හිම තෙමේ මනාකොට දැන එයට පැමිණ වාසය කෙරෙත්ද, එහි වනාහි ශ්‍රමණයෙක් හෝ, බ්‍රාහ්මණයෙක් හෝ, දෙවියෙක් හෝ, මාරයෙක් හෝ, බ්‍රහ්මයෙක් හෝ ලෝකයෙහි අන් කිසිවෙක් හෝ, ඒ නොයෙක් සිය ගණන් ශ්‍රාවක පිරිස ආශ්‍රවයන්ගේ ක්‍ෂයවීමෙන් අනාශ්‍රවවූ චිත්ත විමුක්තියද, ප්‍රඥා විමුක්තියද, ප්‍රඥා විමුක්තියද නොලැබුයේයයි කරුණු සහිතව කියාද, මහණෙනි, මෙබඳු කාරණයක් නොදක්නෙමි. මහණෙනි, මේ කාරණයෙහිද, මම කරුණක් නොදක්නේ, ක්‍ෂෙම ප්‍රාප්තවූයේ, අභය ප්‍රාප්ත වූයේ, විශාරදත්‍වයට පැමිණියේ, වාසය කරමි.

’’මේ කරුණු තුනෙන් දොස් නොකිය හැකිය. මහණෙනි, තථාගතයන් වහන්සේ පිළිබඳ නොරැකිය හැකි මේ සතර කාරණයෝය. මේ කරුණු තුනින් දොස් නොකිය හැකිය.’’