අඞ්ගුත්තරනිකායො

සත්තක නිපාතය

පඨමපණ්ණාසකං

6. අව්‍යාකත වර්‍ගය

6. කිම්බිල චිරඨිතික සූත්‍රය

’’මේ සූත්‍රය මෙසේ අසන ලදී. එක් සමයෙක්හි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කිම්බිලා නගරය සමීපයෙහිවූ වෙළුවනාරාමයෙහි වැඩ වසන සේක. ඉක්බිති ආයුෂ්මත් කිම්බිල ස්ථවිරයන් වහන්සේ, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ යම් තැනෙකද, එතැන්හි පැමිණියේය. පැමිණ, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වැඳ, එකත්පසෙක හුන්නේය. එකත්පසෙක හුන්නාවූ ආයුෂ්මත් කිම්බිල ස්ථවිරයන් වහන්සේ, භාග්‍යවතුන් වහන්සේට මෙය සැළ කළේය.

’’ස්වාමීනි, තථාගතයන් වහන්සේ පිරිනිවි කල්හි සද්ධර්මය විරස්ථායී නොවේද? හේතු කවරේද?’’

’’කිම්බිලය, තථාගතයන් වහන්සේ පිරිනිවි කල්හි භික්‍ෂූහුද, භික්‍ෂුණීහුද, උපාසකවරුද, උපාසිකාවරුද, ශාස්තෲන් වහන්සේ කෙරෙහි අකීකරුවූවෝ, අගෞරවවූවෝ, වාසය කරත්ද, ධර්‍මයෙහි අකීකරුවූවෝ, අගෞරවවූවෝ, වාසය කරත්ද, සඞ්ඝයා කෙරෙහි අකීකරුවූවෝ, අගෞරවවූවෝ, වාසය කරත්ද, ශික්‍ෂාවෙහි අකීකරුවූවෝ, අගෞරවවූවෝ, වාසය කරත්ද, සමාධියෙහි අකීකරුවූවෝ, අගෞරවවූවෝ, වාසය කරත්ද, අප්‍රමාදයෙහි අකීකරුවූවෝ, අගෞරවවූවෝ, වාසය කරත්ද, පිළිසඳරෙහි අකීකරුවූවෝ, අගෞරවවූවෝ, වාසය කරත්ද, කිම්බිලය, තථාගතයන් වහන්සේ පිරිනිවි කල්හි යම් හෙයකින් සද්‍ධර්‍මය චිරස්ථායි නොවේද, මේ එයට හේතුවයි. මේ එයට ප්‍රත්‍යයයි.’’

’’ස්වාමිනි, තථාගතයන් වහන්සේ පිරිනිවි කල්හි යම් හෙයකින් සද්ධර්මය චිරස්ථායී වේද, එයට හේතු කවරේද? එයට ප්‍රත්‍යය කවරේද? ’’කිම්බිලය, තථාගතයන් වහන්සේ පිරිනිවි කල්හි මේ ශාසනයෙහි භික්‍ෂූහුද, භික්‍ෂුණිහුද, උපාසකවරුද, උපාසිකාවරුද, ශාස්තෲන් වහන්සේ කෙරෙහි ගෞරව සහිතව, කීකරුව වෙසෙද්ද, ධර්මයෙහි ගෞරව සහිතව, කීකරුව වෙසෙද්ද, සඞ්ඝයා කෙරෙහි ගෞරව සහිතව, කීකරුව වෙසෙද්ද, ශික්‍ෂාව කෙරෙහි ගෞරව සහිතව, කීකරුව වෙසෙද්ද, සමාධිය කෙරෙහි ගෞරව සහිතව, කීකරුව වෙසෙද්ද, අප්‍රමාදයෙහි ගෞරව සහිතව, කීකරුව වෙසෙද්ද, පිළිසඳරෙහි ගෞරව සහිතව, කීකරුව වෙසෙද්ද, කිම්බිලය, තථාගතයන් වහන්සේ පිරිනිවීමෙන් පසු යම් හෙයකින් සද්‍ධර්‍මය චිරස්ථායි වේද, මේ එයට හේතුවයි. මේ එයට ප්‍රත්‍යයයි.’’