අඞ්ගුත්තරනිකායො

සත්තක නිපාතය

පඨමපණ්ණාසකං

6. අව්‍යාකත වර්‍ගය

7. පටිසල්ලීනභික්ඛු සූත්‍රය

’’මහණෙනි, කරුණු සතකින් යුක්තවු භික්‍ෂුව කල් නොයවාම ආශ්‍රවයන් ක්‍ෂය වූයේ, අනාශ්‍රවවූ චිත්ත විමුක්තියද, ප්‍රඥා විමුක්තියද, මෙලෙව්හිම තෙමේ යහපත් ඥානයෙන් දැන ප්‍රත්‍යක්‍ෂනොට වාසය කරන්නේය.

’’කවර කරුණු සතකින්ද යත්? මහණෙනි, මේ ශාසනයෙහි භික්‍ෂුව ශ්‍රද්‍ධාවත් වේද, සිල්වත් වේද, බහුශ්‍රුත වේද, විවේකයෙන් යුක්ත වේද, පටන් ගන්නා ලද වීර්‍ය්‍ය ඇත්තේ වේද, සිහි ඇත්තේ වේද, ප්‍රඥා ඇත්තේ වේද, මහණෙනි, කරුණු සතකින් යුක්තවු භික්‍ෂුව කල් නොයවාම ආශ්‍රවයන් ක්‍ෂය වූයේ, අනාශ්‍රවවූ චිත්ත විමුක්තියද, ප්‍රඥා විමුක්තියද, මෙලෙව්හිම තෙමේ යහපත් ඥානයෙන් දැන ප්‍රත්‍යක්‍ෂනොට වාසය කරන්නේය.