අඞ්ගුත්තරනිකායො

සත්තක නිපාතය

පඨමපණ්ණාසකං

7. මහා වර්‍ගය

5. පාරිච්ඡත්තකොපම සූත්‍රය

’’මහණෙනි, යම් කිසි කලෙක තවුතිසා දෙවියන්ගේ කොවිලාර නම්වු පරකතු රුක කොළ පඬුවන් පැහැ වෙයි. ඒ කාලයෙහි තවුතිසා දෙවියෝ කොවිලාර නම්වූ පරසතු රුක කොළ පඬුවන් පැහැ වූයේය. කල් නොයවාම වැටුන කොළ ඇත්තේ වේයයි දෙවියෝ සතුටු වෙත්.

’’මහණෙනි, යම් කිසි කලෙක තවුතිසා දෙවියන්ගේ කොවිලාර නම්වු පරකතු රුක වැටුණ කොළ ඇත්තේ වෙයිද, ඒ කාලයෙහි තවුතිසා දෙවියෝ කොවිලාර නම්වූ පරසතු රුක වැටුණ කොළ ඇත්තේය. කල් නොයවාම දළුලන්නේයයි සතුටු වෙත්.

’’මහණෙනි, යම් කිසි කලෙක තවුතිසා දෙවියන්ගේ කොවිලාර නම්වූ පරසතු රුක දළු ලෑවේද, කල් නොයවාම මැලැසි (කුඩා මල් මොට්ටු) ඇති වේයයි සතුටු වෙති. මහණෙනි, යම් කිසි කලෙක පරසතු දෙවියන්ගේ කොවිලාර නම් වූ පරසතු රුක මැලැසි (කුඩා මල් මොට්ටු) ඇතිවෙයි. ඒ කාලයෙහි තවුතිසා දෙවියෝ කොවිලාර නම්වූ පරසතු රුක මැලැසි (කුඩා මල් මොට්ටු) ඇතිවිය. කල් නොයවාම මේරූ මල් මොට්ටු ඇති වන්නේයයි සතුටු වෙති.

’’මහණෙනි, යම් කිසි කලෙක තවුතිසා දෙවියන්ගේ කොවිලාර නම්වූ පරසතු රුක මේරූ මල් මොට්ටු ඇතිවෙයි. ඒ කාලයෙහි තවුතිසා දෙවියෝ කොවිලාර නම්වූ පරසතු රුක මේරූ මල් මොට්ටු ඇතිවිය. කල් නොයවාම තැනින් තැන පිපුණු මල් ඇතිවේයයි සතුටු වෙයි.

’’මහණෙනි, යම් කිසි කලෙක තවුතිසා දෙවියන්ගේ කොවිලාර නම්වූ පරසතු රුක තැනින් තැන පිපුණු මල් ඇතිවෙයි. ඒ කාලයෙහි තවුතිසා දෙවියෝ කොවිලාර නම්වූ පරසතු රුක තැනින් තැන පිපුණු මල් ඇතිවිය. කල් නොයවාම ගස මුළුල්ලේම මල් පිපෙන්නේයයි සතුටු වෙයි.

’’මහණෙනි, යම් කිසි කලෙක තවුතිසා දෙවියන්ගේ කොවිලාර නම්වූ පරසතු රුක ගස මුළුල්ලේම මල් පිපෙයි. සතුටුවූ තවුතිසා දෙවියෝ කොවිලාර නම්වූ පරසතු රුක්මුල දිව්‍යවූ සාර මාසයක් දිව්‍යවූ පඤ්චකාම ගුණයන්ගෙන් යෙදුනාහු යුක්තවූවාහු සැප විඳිත්. මහණෙනි, සියල්ල පිපුණාවූ කොවිලාර නම්වූ පරසතු රුක හාත්පස පණස් යොදුනක් ප්‍රභාවෙන් ස්පර්‍ශ කරණ ලද්දේ වෙයි. වාතය අනුව යොදුන් සියයක් සුවඳ හමයි. කොවිලාර නම්වූ පරසතු රුක්හි මේ ආනුභාවයයි.

’’මහණෙනි, එමෙන්ම යම් කලෙක ආර්‍ය්‍ය ශ්‍රාවක තෙම ගෘහවාසයෙන් අනගාරිය නම්වූ පැවිද්දට සිත යොදයිද, මහණෙනි, එපරිද්දෙන්ම ආර්‍ය්‍ය ශ්‍රාවක තෙම ඒ කාලයෙහි තවුතිසා දෙවියන්ගේ කොවිලාර නම්වූ පරසතු රුක කොළ පඬුවන් වූවාසේ වෙයි.

’’මහණෙනි,යම් කලෙක ආර්‍ය්‍ය ශ්‍රාවක තෙම දැලි රැවුල් අස්කොට සිවුරු පොරවා ගිහිගෙන් නික්ම අනගාරිය නම්වූ ශාසනයෙහි පැවිදිවූයේ වේද, ඒ කාලයෙහි දෙවියන්ගේ පරසතු රුක කොළ ඇතිවූවාසේ වෙයි.

’’මහණෙනි,යම් කලෙක ආර්‍ය්‍ය ශ්‍රාවක තෙම කාමයන්ගෙන් වෙන්ව, (මෙහි දුතිය පණ්ණාසකයේ 6 මහා වර්ගයේ 6 සූත්‍රයේ 6 ඡේදය යෙදිය යුතුයි.) ප්‍රථම ධ්‍යානයට පැමිණ වාසය කෙරේද, ඒ කාලයෙහි දෙවියන්ගේ පරසතු රුක දළු ලෑවාසේ වෙයි.

’’මහණෙනි,යම් කලෙක ආර්‍ය්‍ය ශ්‍රාවක තෙම විතර්‍ක විචාරයන්ගේ සංසිඳීමෙන් , (මෙහි දුතිය පණ්ණාසකයේ 6 මහා වර්ගයේ 6 සූත්‍රයේ 8 ඡේදය යෙදිය යුතුයි.) ද්විතීය ධ්‍යානයට පැමිණ වාසය කෙරේද, ඒ කාලයෙහි දෙවියන්ගේ පරසතු රුක මැලැසි (කුඩා මල් මොට්ටු) ඇතිවූවා සේ වෙයි.

’’මහණෙනි,යම් කලෙක ආර්‍ය්‍ය ශ්‍රාවක තෙම ප්‍රීතියගේ විරාගයෙන් (මෙහි දුතිය පණ්ණාසකයේ 6 මහා වර්ගයේ 6 සූත්‍රයේ 11 (2) ඡේදය යෙදිය යුතුයි.) තෘතීය ධ්‍යානයට පැමිණ වෙසේද, ඒ කාලයෙහි දෙවියන්ගේ පරසතු රුක මේරූ මල් මොට්ටු ඇතිවූවා සේ වෙයි.

’’මහණෙනි,යම් කලෙක ආර්‍ය්‍ය ශ්‍රාවක තෙම සැපය දුරු කිරීමෙන් (මෙහි දුතිය පණ්ණාසකයේ 6 මහා වර්ගයේ 6 සූත්‍රයේ 12 (2) ඡේදය යෙදිය යුතුයි.) චතුර්ථ ධ්‍යානයට පැමිණ වාසය කෙරේද, ඒ කාලයෙහි දෙවියන්ගේ පරසතු රුක තැනිත් තැන මල් පිපුණා සේ වෙයි.

’’මහණෙනි,යම් කලෙක ආර්‍ය්‍ය ශ්‍රාවක තෙම ආශ්‍රවයන්ගේ දුරු කිරීමෙන් අනාශ්‍රවවූ චිත්ත විමුක්තියද, ප්‍රඥා විමුක්තියද, මෙලොවම තෙමේ මනාකොට දැන ප්‍රත්‍යක්‍ෂ කොට එයට පැමිණ වාසය කරයි. ඒ කාලයෙහි දෙවියන්ගේ පරසතු රුක ගස මුළුල්ල මල් පිපුණා සේ වෙයි.

’’මහණෙනි, ඒ කාලයෙහි භූමාටු දෙවියෝ (2) මේ තෙම මෙනම් ඇති ආයුෂ්මතුන් වහන්සේ, මෙනම් ඇති ආයුෂ්මතුන් වහන්සේ ලඟ හැසිරෙන භික්‍ෂූන් වහන්සේ අසවල් ගමින් හෝ නියම් ගමින් ගිහි ගෙයින් නික්ම ශාසනයෙහි පැවිදිවුයේ, ආශ්‍රවයන්ගේ නැති කිරීමෙන් ආශ්‍රව (කෙලෙස්) නැති චිත්ත විමුක්තියද, ප්‍රඥා විමුක්තියද, තෙමේ විශිෂ්ට ඥානයෙන් දැන මේ ආත්ම භාවයෙහිම තෙමේ මනාකොට දැන එයට පැමිණ වාසය කරන්නේය’ යි මහත්සේ හඬ නගත්.

’’භූමාටු දෙවියන්ගේ ශබ්දය අසා චාතුර්මහාරාජික දෙවියෝ මේ තෙම මෙනම් ඇති ආයුෂ්මතුන් වහන්සේ, මෙනම් ඇති ආයුෂ්මතුන් වහන්සේ ලඟ හැසිරෙන භික්‍ෂූන් වහන්සේ අසවල් ගමින් හෝ නියම් ගමින් ගිහි ගෙයින් නික්ම ශාසනයෙහි පැවිදිවුයේ, ආශ්‍රවයන්ගේ නැති කිරීමෙන් ආශ්‍රව (කෙලෙස්) නැති චිත්ත විමුක්තියද, ප්‍රඥා විමුක්තියද, තෙමේ විශිෂ්ට ඥානයෙන් දැන මේ ආත්ම භාවයෙහිම තෙමේ මනාකොට දැන එයට පැමිණ වාසය කරන්නේය’ යි මහත්සේ හඬ නගත්. චාතුර්මහාරාජික දෙවියන්ගේ ශබ්දය අසා තවුතිසා දෙවියෝ මේ තෙම මෙනම් ඇති ආයුෂ්මතුන් වහන්සේ, මෙනම් ඇති ආයුෂ්මතුන් වහන්සේ ලඟ හැසිරෙන භික්‍ෂූන් වහන්සේ අසවල් ගමින් හෝ නියම් ගමින් ගිහි ගෙයින් නික්ම ශාසනයෙහි පැවිදිවුයේ, ආශ්‍රවයන්ගේ නැති කිරීමෙන් ආශ්‍රව (කෙලෙස්) නැති චිත්ත විමුක්තියද, ප්‍රඥා විමුක්තියද, තෙමේ විශිෂ්ට ඥානයෙන් දැන මේ ආත්ම භාවයෙහිම තෙමේ මනාකොට දැන එයට පැමිණ වාසය කරන්නේය’ යි මහත්සේ හඬ නගත්. තවුතිසා දෙවියන්ගේ හඬ අසා යාම දෙවියෝ මේ තෙම මෙනම් ඇති ආයුෂ්මතුන් වහන්සේ, මෙනම් ඇති ආයුෂ්මතුන් වහන්සේ ලඟ හැසිරෙන භික්‍ෂූන් වහන්සේ අසවල් ගමින් හෝ නියම් ගමින් ගිහි ගෙයින් නික්ම ශාසනයෙහි පැවිදිවුයේ, ආශ්‍රවයන්ගේ නැති කිරීමෙන් ආශ්‍රව (කෙලෙස්) නැති චිත්ත විමුක්තියද, ප්‍රඥා විමුක්තියද, තෙමේ විශිෂ්ට ඥානයෙන් දැන මේ ආත්ම භාවයෙහිම තෙමේ මනාකොට දැන එයට පැමිණ වාසය කරන්නේය’ යි මහත්සේ හඬ නගත්. යාම දෙවියන්ගේ හඬ අසා තුසිත දෙවියෝ මේ තෙම මෙනම් ඇති ආයුෂ්මතුන් වහන්සේ, මෙනම් ඇති ආයුෂ්මතුන් වහන්සේ ලඟ හැසිරෙන භික්‍ෂූන් වහන්සේ අසවල් ගමින් හෝ නියම් ගමින් ගිහි ගෙයින් නික්ම ශාසනයෙහි පැවිදිවුයේ, ආශ්‍රවයන්ගේ නැති කිරීමෙන් ආශ්‍රව (කෙලෙස්) නැති චිත්ත විමුක්තියද, ප්‍රඥා විමුක්තියද, තෙමේ විශිෂ්ට ඥානයෙන් දැන මේ ආත්ම භාවයෙහිම තෙමේ මනාකොට දැන එයට පැමිණ වාසය කරන්නේය’ යි මහත්සේ හඬ නගත්. තුසිත දෙවියන්ගේ හඬ අසා නිර්මානරතී දෙවියෝ මේ තෙම මෙනම් ඇති ආයුෂ්මතුන් වහන්සේ, මෙනම් ඇති ආයුෂ්මතුන් වහන්සේ ලඟ හැසිරෙන භික්‍ෂූන් වහන්සේ අසවල් ගමින් හෝ නියම් ගමින් ගිහි ගෙයින් නික්ම ශාසනයෙහි පැවිදිවුයේ, ආශ්‍රවයන්ගේ නැති කිරීමෙන් ආශ්‍රව (කෙලෙස්) නැති චිත්ත විමුක්තියද, ප්‍රඥා විමුක්තියද, තෙමේ විශිෂ්ට ඥානයෙන් දැන මේ ආත්ම භාවයෙහිම තෙමේ මනාකොට දැන එයට පැමිණ වාසය කරන්නේය’ යි මහත්සේ හඬ නගත්. නිර්මානරතී දෙවියන්ගේ හඬ අසා පරනිර්මිත වසවර්ති දෙවියෝ මේ තෙම මෙනම් ඇති ආයුෂ්මතුන් වහන්සේ, මෙනම් ඇති ආයුෂ්මතුන් වහන්සේ ලඟ හැසිරෙන භික්‍ෂූන් වහන්සේ අසවල් ගමින් හෝ නියම් ගමින් ගිහි ගෙයින් නික්ම ශාසනයෙහි පැවිදිවුයේ, ආශ්‍රවයන්ගේ නැති කිරීමෙන් ආශ්‍රව (කෙලෙස්) නැති චිත්ත විමුක්තියද, ප්‍රඥා විමුක්තියද, තෙමේ විශිෂ්ට ඥානයෙන් දැන මේ ආත්ම භාවයෙහිම තෙමේ මනාකොට දැන එයට පැමිණ වාසය කරන්නේය’ යි මහත්සේ හඬ නගත්. පරනිර්මිත වසවර්ති දෙවියන්ගේ හඬ අසා බ්‍රහ්මකායික දෙවියෝ මේ තෙම මෙනම් ඇති ආයුෂ්මතුන් වහන්සේ, මෙනම් ඇති ආයුෂ්මතුන් වහන්සේ ලඟ හැසිරෙන භික්‍ෂූන් වහන්සේ අසවල් ගමින් හෝ නියම් ගමින් ගිහි ගෙයින් නික්ම ශාසනයෙහි පැවිදිවුයේ, ආශ්‍රවයන්ගේ නැති කිරීමෙන් ආශ්‍රව (කෙලෙස්) නැති චිත්ත විමුක්තියද, ප්‍රඥා විමුක්තියද, තෙමේ විශිෂ්ට ඥානයෙන් දැන මේ ආත්ම භාවයෙහිම තෙමේ මනාකොට දැන එයට පැමිණ වාසය කරන්නේය’ යි මහත්සේ හඬ නගත්. මෙසේ ඒක්‍ෂණයෙන් ඒ මොෙහොතින් බ්‍රහ්ම ලෝකය දක්වා ශබ්දය නැගී යයි. මේ ක්‍ෂීණාශ්‍රව භික්‍ෂූන් වහන්සේගේ ආනුභාවයයි.’’