අඞ්ගුත්තරනිකායො

සත්තක නිපාතය

පඨමපණ්ණාසකං

8. විනය වර්‍ගය

1. සීලවන්ත විනයධර සූත්‍රය

’’මහණෙනි, ධර්‍ම සතකින් යුක්තවූ භික්‍ෂු තෙම විනයධර වෙයි.

’’කවර සතකින්ද යත්, ඇවත දනීද, ඇවැත් නොවන දේ දනීද, ස්වල්පවූ ඇවැත් දනීද, මහා ඇවැත් දනීද, ප්‍රාතිමොක්‍ෂ සංවරයෙන් සංවරවූයේ සිල් ඇත්තේ වේද, ආචාරයෙන් හා ගෝචරයෙන් යුක්තවූයේ ස්වල්ප වරදෙහි බිය දක්නා සුළු වූයේ ශික්‍ෂා පදයන් සමාදන්ව හික්මෙයි. චෛතසිකයන්ගේ උසස් හික්මීමට අයත් මෙලොව සැප විහරණය ඇති සතර ධ්‍යානයන්ගේ පහසුවෙන් ලැබීම වෙයි. නිදුකින් ලැබීම වෙයි. පහසුවෙන් ලැබීම වෙයි. ආශ්‍රවයන්ගේ ක්‍ෂය වීමෙන් අනාශ්‍රවවූ චිත්ත විමුක්තියද, ප්‍රඥා විමුක්තියද, මෙලොවම තෙමේ මනා කොට දැන ප්‍රත්‍යක්‍ෂකොට එයට පැමිණ වාසය කරයි.

’’මහණෙනි, ධර්‍ම සතකින් යුක්තවූ භික්‍ෂු තෙම විනයධර වෙයි.