අඞ්ගුත්තරනිකායො

සත්තක නිපාතය

පඨමපණ්ණාසකං

8. විනය වර්‍ගය

2. ස්වාගත විනයධර සූත්‍රය

’’මහණෙනි, ධර්‍ම සතකින් යුක්තවූ භික්‍ෂු තෙම විනයධර වෙයි.

’’කවර සතකින්ද යත් (2) ඇවත දනීද, ඇවැත් නොවන දේ දනීද, (3) ස්වල්පවූ ඇවැත් දනීද, මහා ඇවැත් දනීද, උභය (භික්‍ෂු භික්‍ෂුණී) ප්‍රාතිමොක්‍ෂයන් සූත්‍ර වශයෙන් අනුව්‍යඤ්ජන වශයෙන් මනාකොට නිශ්චය වූයේ, ප්‍රගුණවුයේ වේද. චෛතසිකයන්ගේ උසස් හික්මීම ඇති, මෙලොව සුව විහරණය ඇති, සතර ධ්‍යානයන් පහසුවෙන් ලබන්නේ නිදුකින් ලබන්නේ මඳ උත්සාහයෙන් ලබන්නේ, ආශ්‍රවයන්ගේ ක්‍ෂයවීමෙන් අනාශ්‍රවවූ චිත්ත විමුක්තියද, ප්‍රඥා විමුක්තියද, මෙලොවම තෙමේ මනාකොට දැන ප්‍රත්‍යක්‍ෂකොට එයට පැමිණ වාසය කරයි. (4) මහණෙනි, ධර්‍ම සතකින් යුක්තවූ භික්‍ෂු තෙම විනයධර වෙයි.