අඞ්ගුත්තරනිකායො

සත්තක නිපාතය

පඨමපණ්ණාසකං

1. ධන වර්‍ගය

8. සත්ත සංයෝජන සූත්‍රය

’’ මහණෙනි, මේ සංයෝජනයෝ සතක් වෙති.

’’කවර සතක්ද? අනුනය සංයෝජනය, පටිඝ සංයෝජනය, දිට්ඨි සංයෝජනය, විචිකිච්ඡා සංයෝජනය, මාන සංයෝජනය, භවරාග සංයෝජනය, අවිජ්ජා සංයෝජනය, මහණෙනි, මේ සංයෝජනයෝ සතක් වෙති.’’