අඞ්ගුත්තරනිකායො

සත්තක නිපාතය

පඨමපණ්ණාසකං

8. විනය වර්‍ගය

6. ස්වාගතසොභන සූත්‍රය

’’මහණෙනි, ධර්‍ම සතකින් යුක්තවූ භික්‍ෂුතෙම විනයධරවූයේ බබලයි.

’’කවර සතකින්ද යත්. ඇවැත දනියි. ඇවැත් නොවන දේ දනියි. (මෙහි 23 සූත්‍රයේ (3) ඡේදය යෙදිය යුතුයි.) උභය ප්‍රාතිමොක්‍ෂයන් (මෙහි 23 සූත්‍රයේ 2 (4) සහ 1 ඡේදය යෙදිය යුතුයි.)