අඞ්ගුත්තරනිකායො

සත්තක නිපාතය

පඨමපණ්ණාසකං

8. විනය වර්‍ගය

10. අධිකරණ සමථ සූත්‍රය

’’මහණෙනි, උපනුපන් අධිකරණයන්ගේ සමථය පිණිස, සංසිඳීම පිණිස, මේ අධිකරණ සමථ ධර්‍මයෝ සතක් වෙති. (ඉදිරියෙහි හික්මීම නම්) සම්මුඛො විනය දිය යුතුය. ස්මෘති විනය දිය යුතුය. නොමුලා විනය දිය යුතුය. පටිඤ්ඤාන කරණ නම් පොරොන්දු කිරීම දිය යුතුය. යෙභුය්‍යසිකා නම් නිතර ස්ථිරත්‍වය දිය යුතුය. තස්සපාපිය්‍යසිකා නම් ඔහුට පොරොන්‍දු දිය යුතුය. තිණවත්‍ථාරකය (කරුණ වසා දැමීම) දිය යුතුය. මහණෙනි, මේ සප්ත අධිකරණ සමථ ධර්‍මයෝ උපනුපන් අධිකරණ ධර්‍මයන්ගේ සංසිඳීම පිණිස වෙත්.’’

අටවන විනය වර්‍ගය නිමි.