අඞ්ගුත්තරනිකායො

සත්තක නිපාතය

පඨමපණ්ණාසකං

9. සමණ වර්‍ගය

1. භික්ඛුකරණධම්ම සූත්‍රය

’’මහණෙනි, ධර්‍ම සතක් බිඳුන බැවින් භික්‍ෂුව වෙයි.

’’කවර සතක්ද යත්, සක්කාය දෘෂ්ටිය බිඳුණේ වෙයි. විචිකිච්ඡාව බිඳුණේ වෙයි. සීලබ්බත පරාමාසය බිඳුණේ වෙයි. රාගය බිඳුණේ වෙයි. දොසය බිඳුණේ වෙයි. මොහය බිඳුණේ වෙයි. මානය බිඳුණේ වෙයි. මහණෙනි, මේ ධර්ම සත බිඳුන බැවින් භික්‍ෂුව වෙයි.