අඞ්ගුත්තරනිකායො

සත්තක නිපාතය

පඨමපණ්ණාසකං

9. සමණ වර්‍ගය

9. සත්ත අසද්‍ධම්ම සූත්‍රය

’’මහණෙනි, මේ අසද්ධර්මයෝ සතෙකි. ඒ සත කවරේද? ශ්‍රද්‍ධාව නැත්තේ වේද, පාපයට ලජ්ජාව නැත්තේ වේද, පාපයට බිය නැත්තේ වේද, බොහෝ ඇසූ පිරූ තැන් නැත්තේ වේද. කම්මැලි වේද, මුළාවූ සිහි ඇත්තේ වේද, ප්‍රඥා නැත්තේ වේද, මහණෙනි, මේ සත අසද්ධර්මයෝ වෙති.’’