අඞ්ගුත්තරනිකායො

අඨක නිපාතය

1. පඨම පණ්ණාසකය

3. ගෘහපති වර්‍ගය

4. මහාපරිස හත්‍ථකාලවක සූත්‍රය

’’එක් සමයෙක්හි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අලව්නුවර අග්ගාලව චේතිය විහාරයෙහි වැඩ වාසය කරණ සේක. එසමයෙහි හත්‍ථක ආලවකයා පන්සියයක් පමණ උපාසකවරුන් පිරිවරණ ලදුව භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වෙත පැමිණියේය. පැමිණ භාග්‍යවතුන් වහන්සේට වැඳ එකත්පසෙක හුන්නේය. එකත්පසෙක හුන්නාවූ හත්‍ථක ආලවකයාට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙසේ වදාළ සේක.

’’හත්‍ථකය, තාගේ මේ පිරිස විශාලය. හත්‍ථකය, තා මේ විශාල පිරිස කෙසේ සංග්‍රහ කෙළේද?’’

’’ස්වාමීන් වහන්ස, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් යම් මේ සතර සංග්‍රහ වස්තුවක් දේශනා කරණ ලදද, මම එයින් මේ විශාල පිරිස සංග්‍රහ කරමි.

’’ස්වාමීන් වහන්ස, මම යමෙකු ගැන මොහු දානයෙන් සංග්‍රහ කළ යුතුයයි දනිම්ද, ඔහුට දානයෙන් සංග්‍රහ කරමි. යමෙකු ගැන මොහු ප්‍රිය වචනයෙන්සංග්‍රහ කළ යුතුයයි දනිම්ද, ඔහුට ප්‍රිය වචනයෙන් සංග්‍රහ කරමි. යමෙකු ගැන මොහු අර්ත්‍ථචරියාවෙන් (වැඩ කටයුතු ගැන උපකාර කිරීමෙන්) සංග්‍රහ කළ යුතුයයි දනිම්ද, ඔහුට අර්ත්‍ථචරියාවෙන් සංග්‍රහ කරමි. යමෙකු ගැන මොහු සමානාත්මතායෙන් සංග්‍රහ කළ යුතුයයි දනිම්ද, ඔහුට සමානාත්මතායෙන් සංග්‍රහ කරමි. ස්වාමීන් වහන්ස, මාගේ නිවසෙහි භෝග සම්පත් ඇත්තාහ. (එහෙයින්) දිළින්දෝ වනාහි අපගේ අවවාදය පිළිගතයුතු යයි හඟිත්.’’

’’යහපති, යහපති, හත්‍ථකය, - හත්‍ථකය, විශාල පිරිසක් සංග්‍රහ කර ගැනීම සඳහා (එකතුකර ගැනිම සඳහා) මේ තාගේ උපායෙකි. හත්‍ථකය, අතීත කාලයෙහිද යම්කිසි කෙනෙක් මහත්වූ පිරිසක් රැස් කළාහු නම් ඒ සියල්ලෝම මේ සතර සංග්‍රහ වස්තුවෙන්ම මහත්වූ පිරිස සංග්‍රහ කළාහුය. (රැස් කළාහුය.) හත්‍ථකය, අනාගත කාලයෙහිද යම්කිසි කෙනෙක් මහත්වූ පිරිසක් රැස් කරන්නාහු නම් ඒ සියල්ලෝම මේ සතර සංග්‍රහ වස්තුවෙන්ම මහත්වූ පිරිස සංග්‍රහ කරන්නාහුය. හත්‍ථකය, වර්‍තමාන කාලයෙහිද යම්කිසි කෙනෙක් මහත්වූ පිරිසක් රැස් කෙරෙත් නම් ඒ සියල්ලෝම මේ සතර සංග්‍රහ වස්තුවෙන්ම මහත්වූ පිරිස සංග්‍රහ කෙරෙත්මය.’’

ඉක්බිති හත්‍ථක ආලවකයා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් දැහැමි කථාවෙන් කරුණු දක්වන ලද්දේ, සමාදන් කරවන ලද්දේ, උද්‍යෝග කරණු ලද්දේ, ප්‍රසන්න කරණු ලද්දේ, හුනස්නෙන් නැගිට භාග්‍යවතුන් වහන්සේට වැඳ ප්‍රදක්‍ෂිණාකොට ගියේය.

ඉක්බිති භාග්‍යවතුන් වහන්සේ හත්‍ථක ආලවකයා ගිය නොබෝ වේලාවකින් භික්‍ෂූන්ට ආමන්ත්‍රණය කළ සේක. ’’මහණෙනි, හත්‍ථක ආලවකයා ආශ්චර්‍ය්‍ය අද්භූතවූ ගුණ ධර්‍ම අටකින් යුක්තවූයේ යයි සිත්හි ලා දරවු. ඒ කවර ගුණ ධර්‍ම අටකින්ද යත්? මහණෙනි, හත්‍ථක ආලවකයා ශ්‍රද්‍ධාවන්තයෙකි. මහණෙනි, හත්‍ථක ආලවකයා සිල්වතෙකි. මහණෙනි, හත්‍ථක ආලවකයා පාපයෙහි ලජ්ජා ඇත්තෙකි. මහණෙනි, හත්‍ථක ආලවකයා පාපයෙහි භය ඇත්තෙකි. මහණෙනි, හත්‍ථක ආලවකයා (ධර්‍මය) උගතෙකි. මහණෙනි, හත්‍ථක ආලවකයා ත්‍යාගවන්තයෙකි. මහණෙනි, හත්‍ථක ආලවකයා ප්‍රඥාවන්තයෙකි. අල්පෙච්ඡයෙකි. මහණෙනි, හත්‍ථක ආලවකයා මේ (ගුණ) ධර්ම අටින් යුක්ත වූයේයයි සිත්හි ලා දරවු.’’