අඞ්ගුත්තරනිකායො

අඨක නිපාතය

1. පඨම පණ්ණාසකය

4. දාන වර්‍ගය

1. දාන සූත්‍රය

’’මහණෙනි, මේ දානයෝ අටක් වෙත්.

’’කවර අටක්ද යත්? ඉදිරියට පැමිණියෙකු දැක එකෙනෙහි හිඳුවා සත්කාරකොට දානය දෙයි. ලෝ වැස්සාගේ ගැරහීමට හෝ අපායට දුකට භයින් දානය දෙයි. ’පළමු මට මෙනම් දෙයක් දුන්නේය’ යි සලකා දානය දෙයි. ’මතු මට මෙනම් දෙයක් දෙන්නේය’ යි සලකා දානය දෙයි. දානය නම් ’බුද්‍ධාදී උතුමන් විසින් පසස්නා ලද්දේය’ යි දානය දෙයි. ’මම ආහාර පිසමි, මොවුහු නොපිසින්නාහ, නොපිසින්නවුන්ට නොදීම නුසුදුසුය’ යි දානය දෙයි. ’මේ දානය දෙන්නාවූ මට යහපත්වූ කීර්ති ඝෝෂාව පැන නගීය’ යි දානය දෙයි. සමථ විදර්‍ශනාදී සිත මෘදු කිරීම පිණිස අලඞ්කාර කිරීම පිණිස දානය දෙයි. මහණෙනි, මේ දානයෝ අටක් වෙත්.