අඞ්ගුත්තරනිකායො

අඨක නිපාතය

1. පඨම පණ්ණාසකය

4. දාන වර්‍ගය

2. සප්පුරිසානුයාතධම්ම සූත්‍රය

’’මහණෙනි, ශ්‍රද්‍ධාවෙන් දෙන දානයද, (අපකීර්තියට) ලජ්ජාවෙන් දෙන දානයද, කුශල චේතනාවෙන් දෙන දානයද, යන මේ දාන ධර්මයෝ සත්පුරුෂයන් විසින් අනුගමනය කළාහුය. මේ දන්දීම දෙව්ලොවට පමුණුවන්නාවූ (කුශල ධර්මයක්යයි) කියත්. ඒ දානමය කුශල ක්‍රියාවෙන් දෙව් ලොවට යේ.’’