අඞ්ගුත්තරනිකායො

අඨක නිපාතය

1. පඨම පණ්ණාසකය

4. දාන වර්‍ගය

3. අට්ඨදානවත්‍ථු සූත්‍රය

’’මහණෙනි, මේ දාන වස්තූහු අටෙක් වෙත්. කවර අටෙක්ද යත්? ඡන්‍දයෙන් (ප්‍රේමයෙන්) දන්දෙයි. ද්වේෂයෙන් දන්දෙයි. මොහයෙන් දන්දෙයි. ගර්‍හාවට දන්දෙයි. පියමුතු පරම්පරාවෙහි දී පුරුදුය, කළ පුරුදුය, පුරාණ කුල සිරිත පිරිහෙලන්නට නුසුදුසුයයි දන්දෙයි. ’මම මේ දානය දී ශරීරයාගේ බිඳීයාමෙන් මරණින් මතු යහපත් ගති ඇති ස්වර්‍ග ලෝකයෙහි උපදින්නෙමි’ යි දන් දෙයි. මේ දානය දෙන්නාවු මාගේ සිත පහදී, සිත පැහැදීමෙන් සොම්නස උපදීයයි දන්දෙයි. සමථ විදර්‍ශනාදී සිත මෘදු කිරීම පිණිස, අලංකාර කිරීම පිණිස දන්දෙයි. මහණෙනි, මේ දාන වස්තූහු අටෙක් වෙත්.