අඞ්ගුත්තරනිකායො

අඨක නිපාතය

1. පඨම පණ්ණාසකය

4. දාන වර්‍ගය

5. දානුප්පත්ති සූත්‍රය

’’මහණෙනි, මේ කරුණු අට දානය ඇතිවීමට හේතු වෙත්.

’’කවර අටෙක්ද යත්? මහණෙනි, මේ ලොකයෙහි ඇතැම් පුද්ගලයෙක් තෙම ශ්‍රමණයෙකුට හෝ බහා තබන ලද (නෙරපණ ලද) පවු ඇති හෙයින් බ්‍රාහ්මණ නම්වූ ක්‍ෂීණාශ්‍රවයෙකුට හෝ, ආහාර, පාන, වස්ත්‍ර, යානා, මල් ගඳ විලවුන්, සයනාසන, ආවාස, පහන් තෙල් ආදීවූ දානය දෙයි. හෙතෙම යමක් දේ නම් එය ප්‍රාර්ත්‍ථනා කරයි. හෙතෙම පඤ්චාම ගුණයන්ගෙන් සතුටුවන්නාවූ, ඒ ඔවුන්ගේ අඞ්ගයක් වශයෙන් සලකන්නාවූ, එය පාවිච්චි කරන්නාවූ, ක්‍ෂත්‍රිය මහාසාර කුලවතුන් හෝ, බ්‍රාහ්මණ මහාසාර කුලවතුන් හෝ, ගෘහපති මහාසාර කුලවතුන් හෝ, දකියි. (එකල්හි) ඔහුට මෙබඳු අදහසක් වෙයි. ’අනේ, මම ඒකාන්තයෙන්ම ශරීරය බිඳී යාමෙන් මරණින් මතු ක්‍ෂත්‍රිය මහාසාර කුලවතුන් හෝ, බ්‍රාහ්මණ මහාසාර කුලවතුන් හෝ, ගෘහපති මහාසාර කුලවතුන් හෝ, සම්බන්‍ධය ඇතිව (ඒ කුලයෙක්හි) උපදින්නේ නම් (ඉතා යෙහෙකි.)’ හෙතෙම එය සිත තබයි. ඒ සිත ස්ථිර කරයි. ඒ සිත වඩයි. ඔහුගේ ඒ මතු මාර්‍ග ඵල පිණිස නොවඩන ලද්දාවූ, හීනවූ, පඤ්චකාම ගුණයෙහි ඇලුනාවූ, සිත එහි ඉපැත්ම පිණිස පවතී. (හේතුවෙයි.) හෙද වනාහි සිල්වත්හට යයි කියමි. දුශ්ශිලයාහට නොවේ.

’’මහණෙනි, සිල්වත්හුගේ ප්‍රාර්ත්‍ථනා තොම ඉටුවෙයි. පිරිසිදු හෙයිනි. මහණෙනි, මේ ලොකයෙහි ඇතැමෙක් ශ්‍රමණයෙකුට හෝ බ්‍රාහ්මණයෙකුට හෝ ආහාර, පාන, වස්ත්‍ර, යානා, මල් ගඳ විලවුන්, සයනාසන, ආවාස, පහන් තෙල් ආදීවූ දානය දෙයිද, හෙතෙම යමක් දේ නම් එය ප්‍රාර්ත්‍ථනා කරයි. ඔහු විසින් චාතුර්මහාරාජික දෙවියෝ දීර්‍ඝායුෂ්කයෝය, ශරීර වර්‍ණ ඇත්තාහුය, සැප බොහෝකොට ඇත්තාහුයයි අසන ලද්දාහුය. (එකල්හි) ඔහුට මෙසේවූ සිතක් වෙයි. ’අනේ, මම ශරීරය බිඳීයාමෙන් මරණින් මතු චාතුර්මහාරාජික දෙවියන්ගේ සහවාසයට උපදින්නෙම් නම් (යෙහෙකි)’ යි හෙතෙම ඒ සිත පිහිටුවයි. ඒ සිත ස්ථිර කරයි. ඒ සිත වඩයි. ඔහුගේ ඒ මතු මාර්‍ග ඵල පිණිස නොවඩන ලද්දාවූ, හීනවූ පඤ්චකාම ගුණයෙහි ඇලුනාවූ සිත ඉපැත්ම පිණිස හේතුවෙයි. ශරීරය බිඳීයාමෙන් මරණින් මතු චාතුර්මහාරාජික දෙවියන්ට සහභාගීව උපදී. හෙද වනාහි සිල්වත්හට යයි කියමි. දුශ්ශිලයාහට නොවේ.

’’මහණෙනි, සිල්වත්හුගේ ප්‍රාර්ත්‍ථනා තොම ඉටුවෙයි. පිරිසිදු හෙයිනි. මහණෙනි, මේ ලොකයෙහි ඇතැමෙක් ශ්‍රමණයෙකුට හෝ බ්‍රාහ්මණයෙකුට හෝ ආහාර, පාන, වස්ත්‍ර, යානා, මල් ගඳ විලවුන්, සයනාසන, ආවාස, පහන් තෙල් ආදීවූ දානය දෙයිද, හෙතෙම යමක් දේ නම් එය ප්‍රාර්ත්‍ථනා කරයි. ඔහු විසින් තව්තිසා දෙව්ලෝ වැසි දෙවියෝ් දීර්‍ඝායුෂ්කයෝය, ශරීර වර්‍ණ ඇත්තාහුය, සැප බොහෝකොට ඇත්තාහුයයි අසන ලද්දාහුය. (එකල්හි) ඔහුට මෙසේවූ සිතක් වෙයි. ’අනේ, මම ශරීරය බිඳීයාමෙන් මරණින් මතු තවුතිසා දෙව්ලෝ වැසි දෙවියන්ගේ සහවාසයට උපදින්නෙම් නම් (යෙහෙකි)’ යි හෙතෙම ඒ සිත පිහිටුවයි. ඒ සිත ස්ථිර කරයි. ඒ සිත වඩයි. ඔහුගේ ඒ මතු මාර්‍ග ඵල පිණිස නොවඩන ලද්දාවූ, හීනවූ පඤ්චකාම ගුණයෙහි ඇලුනාවූ සිත ඉපැත්ම පිණිස හේතුවෙයි. ශරීරය බිඳීයාමෙන් මරණින් මතු තව්තිසා දෙව්ලෝ වැසි දෙවියන්ට සහභාගීව උපදී. හෙද වනාහි සිල්වත්හට යයි කියමි. දුශ්ශිලයාහට නොවේ.

’’මහණෙනි, සිල්වත්හුගේ ප්‍රාර්ත්‍ථනා තොම ඉටුවෙයි. පිරිසිදු හෙයිනි. මහණෙනි, මේ ලොකයෙහි ඇතැමෙක් ශ්‍රමණයෙකුට හෝ බ්‍රාහ්මණයෙකුට හෝ ආහාර, පාන, වස්ත්‍ර, යානා, මල් ගඳ විලවුන්, සයනාසන, ආවාස, පහන් තෙල් ආදීවූ දානය දෙයිද, හෙතෙම යමක් දේ නම් එය ප්‍රාර්ත්‍ථනා කරයි. ඔහු විසින් යාම දෙව්ලෝ වැසි දෙවියෝ දීර්‍ඝායුෂ්කයෝය, ශරීර වර්‍ණ ඇත්තාහුය, සැප බොහෝකොට ඇත්තාහුයයි අසන ලද්දාහුය. (එකල්හි) ඔහුට මෙසේවූ සිතක් වෙයි. ’අනේ, මම ශරීරය බිඳීයාමෙන් මරණින් මතු යාම දෙව්ලෝ වැසි දෙවියන්ගේ සහවාසයට උපදින්නෙම් නම් (යෙහෙකි)’ යි හෙතෙම ඒ සිත පිහිටුවයි. ඒ සිත ස්ථිර කරයි. ඒ සිත වඩයි. ඔහුගේ ඒ මතු මාර්‍ග ඵල පිණිස නොවඩන ලද්දාවූ, හීනවූ පඤ්චකාම ගුණයෙහි ඇලුනාවූ සිත ඉපැත්ම පිණිස හේතුවෙයි. ශරීරය බිඳීයාමෙන් මරණින් මතු යාම දෙව්ලො වැසි දෙවියන්ට සහභාගීව උපදී. හෙද වනාහි සිල්වත්හට යයි කියමි. දුශ්ශිලයාහට නොවේ.

’’මහණෙනි, සිල්වත්හුගේ ප්‍රාර්ත්‍ථනා තොම ඉටුවෙයි. පිරිසිදු හෙයිනි. මහණෙනි, මේ ලොකයෙහි ඇතැමෙක් ශ්‍රමණයෙකුට හෝ බ්‍රාහ්මණයෙකුට හෝ ආහාර, පාන, වස්ත්‍ර, යානා, මල් ගඳ විලවුන්, සයනාසන, ආවාස, පහන් තෙල් ආදීවූ දානය දෙයිද, හෙතෙම යමක් දේ නම් එය ප්‍රාර්ත්‍ථනා කරයි. ඔහු විසින් තුසිත දෙව්ලෝ වැසි දෙවියෝ දීර්‍ඝායුෂ්කයෝය, ශරීර වර්‍ණ ඇත්තාහුය, සැප බොහෝකොට ඇත්තාහුයයි අසන ලද්දාහුය. (එකල්හි) ඔහුට මෙසේවූ සිතක් වෙයි. ’අනේ, මම ශරීරය බිඳීයාමෙන් මරණින් මතු තුසිත දෙව්ලෝ වැසි දෙවියන්ගේ සහවාසයට උපදින්නෙම් නම් (යෙහෙකි)’ යි හෙතෙම ඒ සිත පිහිටුවයි. ඒ සිත ස්ථිර කරයි. ඒ සිත වඩයි. ඔහුගේ ඒ මතු මාර්‍ග ඵල පිණිස නොවඩන ලද්දාවූ, හීනවූ පඤ්චකාම ගුණයෙහි ඇලුනාවූ සිත ඉපැත්ම පිණිස හේතුවෙයි. ශරීරය බිඳීයාමෙන් මරණින් මතු තුසිත දෙව්ලෝ වැසි දෙවියන්ට සහභාගීව උපදී. හෙද වනාහි සිල්වත්හට යයි කියමි. දුශ්ශිලයාහට නොවේ.

’’මහණෙනි, සිල්වත්හුගේ ප්‍රාර්ත්‍ථනා තොම ඉටුවෙයි. පිරිසිදු හෙයිනි. මහණෙනි, මේ ලොකයෙහි ඇතැමෙක් ශ්‍රමණයෙකුට හෝ බ්‍රාහ්මණයෙකුට හෝ ආහාර, පාන, වස්ත්‍ර, යානා, මල් ගඳ විලවුන්, සයනාසන, ආවාස, පහන් තෙල් ආදීවූ දානය දෙයිද, හෙතෙම යමක් දේ නම් එය ප්‍රාර්ත්‍ථනා කරයි. ඔහු විසින් නිර්‍මාණරති දෙව්ලොව වැසි දෙවියෝ දීර්‍ඝායුෂ්කයෝය, ශරීර වර්‍ණ ඇත්තාහුය, සැප බොහෝකොට ඇත්තාහුයයි අසන ලද්දාහුය. (එකල්හි) ඔහුට මෙසේවූ සිතක් වෙයි. ’අනේ, මම ශරීරය බිඳීයාමෙන් මරණින් මතු නිර්‍මාණරති දෙව්ලෝ වැසි දෙව්ලෝ වැසි දෙවියන්ගේ සහවාසයට උපදින්නෙම් නම් (යෙහෙකි)’ යි හෙතෙම ඒ සිත පිහිටුවයි. ඒ සිත ස්ථිර කරයි. ඒ සිත වඩයි. ඔහුගේ ඒ මතු මාර්‍ග ඵල පිණිස නොවඩන ලද්දාවූ, හීනවූ පඤ්චකාම ගුණයෙහි ඇලුනාවූ සිත ඉපැත්ම පිණිස හේතුවෙයි. ශරීරය බිඳීයාමෙන් මරණින් මතු නිර්‍මාණරති දෙව්ලෝ වැසි දෙවියන්ට සහභාගීව උපදී. හෙද වනාහි සිල්වත්හට යයි කියමි. දුශ්ශිලයාහට නොවේ.

’’මහණෙනි, සිල්වත්හුගේ ප්‍රාර්ත්‍ථනා තොම ඉටුවෙයි. පිරිසිදු හෙයිනි. මහණෙනි, මේ ලොකයෙහි ඇතැමෙක් ශ්‍රමණයෙකුට හෝ බ්‍රාහ්මණයෙකුට හෝ ආහාර, පාන, වස්ත්‍ර, යානා, මල් ගඳ විලවුන්, සයනාසන, ආවාස, පහන් තෙල් ආදීවූ දානය දෙයිද, හෙතෙම යමක් දේ නම් එය ප්‍රාර්ත්‍ථනා කරයි. ඔහු විසින් පරනිර්මිතවසවර්ති දෙව්ලෝ වැසි දෙවියෝ දීර්‍ඝායුෂ්කයෝය, ශරීර වර්‍ණ ඇත්තාහුය, සැප බොහෝකොට ඇත්තාහුයයි අසන ලද්දාහුය. (එකල්හි) ඔහුට මෙසේවූ සිතක් වෙයි. ’අනේ, මම ශරීරය බිඳීයාමෙන් මරණින් මතු පරනිර්මිතවසවර්ති දෙව්ලෝ වැසි දෙවියන්ගේ සහවාසයට උපදින්නෙම් නම් (යෙහෙකි)’ යි හෙතෙම ඒ සිත පිහිටුවයි. ඒ සිත ස්ථිර කරයි. ඒ සිත වඩයි. ඔහුගේ ඒ මතු මාර්‍ග ඵල පිණිස නොවඩන ලද්දාවූ, හීනවූ පඤ්චකාම ගුණයෙහි ඇලුනාවූ සිත ඉපැත්ම පිණිස හේතුවෙයි. ශරීරය බිඳීයාමෙන් මරණින් මතු පරනිර්මිතවසවර්ති දෙව්ලෝ වැසි දෙවියන්ට සහභාගීව උපදී. හෙද වනාහි සිල්වත්හට යයි කියමි. දුශ්ශිලයාහට නොවේ.

’’මහණෙනි, සිල්වත්හුගේ ප්‍රාර්ත්‍ථනා තොම ඉටුවෙයි. පිරිසිදු හෙයිනි. මහණෙනි, මේ ලොකයෙහි ඇතැමෙක් ශ්‍රමණයෙකුට හෝ බ්‍රාහ්මණයෙකුට හෝ ආහාර, පාන, වස්ත්‍ර, යානා, මල් ගඳ විලවුන්, සයනාසන, ආවාස, පහන් තෙල් ආදීවූ දානය දෙයිද, හෙතෙම යමක් දේ නම් එය ප්‍රාර්ත්‍ථනා කරයි. ඔහු විසින් බ්‍රහ්මකායික දෙව්ලෝ වැසි දෙවියෝ දීර්‍ඝායුෂ්කයෝය, ශරීර වර්‍ණ ඇත්තාහුය, සැප බොහෝකොට ඇත්තාහුයයි අසන ලද්දාහුය. (එකල්හි) ඔහුට මෙසේවූ සිතක් වෙයි. ’අනේ, මම ශරීරය බිඳීයාමෙන් මරණින් මතු බ්‍රහ්මකායික දෙව්ලෝ වැසි දෙවියන්ගේ සහවාසයට උපදින්නෙම් නම් (යෙහෙකි)’ යි හෙතෙම ඒ සිත පිහිටුවයි. ඒ සිත ස්ථිර කරයි. ඒ සිත වඩයි. ඔහුගේ ඒ මතු මාර්‍ග ඵල පිණිස නොවඩන ලද්දාවූ, හීනවූ පඤ්චකාම ගුණයෙහි ඇලුනාවූ සිත ඉපැත්ම පිණිස හේතුවෙයි. ශරීරය බිඳීයාමෙන් මරණින් මතු බ්‍රහ්මකායික දෙවියන්ට සහභාගීව උපදී.

’’හෙද වනාහි සිල්වත්හට යයි කියමි. දුශ්ශිලයාහට නොවේ. වීතරාගීහටයයි කියමි. රාගය සහිතවූවහුට නොවේ. මහණෙනි, සිල්වතාගේ ප්‍රාර්ථනාව ඉටුවෙයි. පහවූ රාග ඇති හෙයිනි. මහණෙනි, මේ අෂ්ටදානුප්පත්තීහු වෙත්.’’